Bible kralická: Přísloví, 3. kapitola

1. Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale přikázaní mých nechať
ostříhá srdce tvé.
2. Dlouhosti zajisté dnů, i let života i pokoje přidadí tobě.
3. Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu
svému, napiš je na tabuli srdce svého,
4. A nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi.
5. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou
nezpoléhej.
6. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati
bude stezky tvé.
7. Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého.
8. Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým.
9. Cti Hospodina z statku svého, a z nejpřednějších věcí všech úrod
svých,
10. A naplněny budou stodoly tvé hojností, a presové tvoji mstem
oplývati budou.
11. Kázně Hospodinovy, synu můj, nezamítej, aniž sobě oškliv
domlouvání jeho.
12. Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž
libuje.
13. Blahoslavený člověk nalézající moudrost, a člověk vynášející
opatrnost.
14. Lépeť jest zajisté těžeti jí, nežli těžeti stříbrem, anobrž nad
výborné zlato užitek její.
15. Dražší jest než drahé kamení, a všecky nejžádostivější věci tvé
nevrovnají se jí.
16. Dlouhost dnů v pravici její, a v levici její bohatství a sláva.
17. Cesty její cesty utěšené, a všecky stezky její pokojné.
18. Stromem života jest těm, kteříž jí dosahují, a kteříž ji mají,
blahoslavení jsou.
19. Hospodin moudrostí založil zemi, utvrdil nebesa opatrností.
20. Uměním jeho propasti protrhují se, a oblakové vydávají rosu.
21. Synu můj, nechť neodcházejí ty věci od očí tvých, ostříhej
zdravého naučení a prozřetelnosti.
22. I budeť to životem duši tvé, a ozdobou hrdlu tvému.
23. Tehdy choditi budeš bezpečně cestou svou, a v nohu svou neurazíš
se.
24. Když lehneš, nebudeš se strašiti, ale odpočívati budeš, a bude
libý sen tvůj.
25. Nelekneš se strachu náhlého, ani zpuštění bezbožníků, když přijde.
26. Nebo Hospodin bude doufání tvé, a ostříhati bude nohy tvé, abys
nebyl lapen.
27. Nezadržuj dobrodiní potřebujícím, když s to býti můžeš, abys je
činil.
28. Neříkej bližnímu svému: Odejdi, potom navrať se, a zítrať dám,
maje to u sebe.
29. Neukládej proti bližnímu svému zlého, kterýž s tebou dověrně
bydlí.
30. Nevaď se s člověkem bez příčiny, jestližeť neučinil zlého.
31. Nechtěj záviděti muži dráči, aniž zvoluj které cesty jeho.
32. Nebo ohavností jest Hospodinu převrácenec, ale s upřímými
tajemství jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.