Bible kralická: Přísloví, 9. kapitola

1. Moudrost vystavěla dům svůj, vytesavši sloupů svých sedm.
2. Zbila dobytek svůj, smísila víno své, stůl také svůj připravila.
3. A poslavši děvečky své, volá na vrchu nejvyšších míst v městě:
4. Kdožkoli jest hloupý, uchyl se sem. Až i bláznivým říká:
5. Poďte, jezte chléb můj, a píte víno, kteréž jsem smísila.
6. Opusťte hloupost a živi buďte, a choďte cestou rozumnosti.
7. Kdo tresce posměvače, dochází hanby, a kdo přimlouvá bezbožnému,
pohanění.
8. Nedomlouvej posměvači, aby tě nevzal v nenávist; přimlouvej
moudrému, a bude tě milovati.
9. Učiň to moudrému, a bude moudřejší; pouč spravedlivého, a bude
umělejší.
10. Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých
rozumnost.
11. Nebo skrze mne rozmnoží se dnové tvoji, a přidánoť bude let
života.
12. Budeš-li moudrý, sobě moudrý budeš; pakli posměvač, sám vytrpíš.
13. Žena bláznivá štěbetná, nesmyslná, a nic neumí.
14. A sedí u dveří domu svého na stolici, na místech vysokých v městě,
15. Aby volala jdoucích cestou, kteříž přímo jdou stezkami svými,
řkuci:
16. Kdo jest hloupý, uchyl se sem. A bláznivému říká:
17. Voda kradená sladší jest, a chléb pokoutní chutnější.
18. Ale neví hlupec, že mrtví jsou tam, a v hlubokém hrobě ti,

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.