Bible kralická: Sofoniáš, 1. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Sofoniášovi synu Chusi, syna
Godoliášova, syna Amariášova, syna Ezechiášova, za dnů Joziáše syna
Amonova, krále Judského.
2. Zajisté že sklidím všecko se svrchku té země, praví Hospodin.
3. Sklidím lidi i hovada, sklidím ptactvo nebeské i ryby mořské, i
pohoršení s bezbožnými; vypléním, pravím, lidi se svrchku této země,
praví Hospodin.
4. Nebo vztáhna ruku svou na Judu a na všecky obyvatele Jeruzalémské,
zahladím z místa tohoto ostatek Bále, i kněží jeho s jich pomocníky,
5. I ty, kteříž se klanějí na střechách vojsku nebeskému, i ty, kteříž
klanějíce se, přisahají skrze Hospodina, i ty, kteříž přisahají skrze
Melecha svého.
6. I ty, kteříž zpět odcházejí, aby nenásledovali Hospodina, a kteříž
nehledají Hospodina, aniž se ho dotazují.
7. Umlkni před oblíčejem Panovníka Hospodina, nebo blízký jest den
Hospodinův; přistrojil zajisté Hospodin obět, povolal pozvaných svých.
8. I stane se v den oběti Hospodinovy, že navštívím knížata a syny
královy i všecky, kteříž se obláčejí v roucho cizozemců.
9. Navštívím v ten den i každého, kterýž vskakuje na prah, kteříž
naplňují dům pánů svých nátiskem a lstí.
10. I stane se v ten den, praví Hospodin, hlas křiku od brány rybné, a
kvílení od druhé strany a třeskot veliký od pahrbků.
11. Kvělte vy, kteříž bydlíte u vnitřku; nebo vyhlazen bude všecken
obor kupců, vypléněni budou všickni snášející stříbro.
12. I stane se v ten čas, že přehledávati budu Jeruzalém s lucernami,
a navštívím muže, kteříž ulnuli v kvasnicích svých, kteříž říkají v
srdci svém: Nečiniť dobře Hospodin, aniž zle činí.
13. Nebo přijde statek jejich na rozchvátání, a domové jejich na
zpuštění. Stavějí zajisté domy, ale nebudou v nich bydliti; a štěpují
vinice, ale nebudou píti vína z nich.
14. Blízký jest den Hospodinův veliký, blízký jest a rychlý velmi zvuk
dne Hospodinova, tuť hořce křičeti bude udatný.
15. Den rozhněvání bude ten den, den úzkosti a trápení, den zpuštění a
to hrozného, den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty,
16. Den trouby a troubení proti městům hrazeným, a proti úhlům
vysokým,
17. V němž úzkostmi sevru lidi, aby chodili jako slepí, nebo proti
Hospodinu zhřešili. I vylita bude krev jejich jako prach, a těla
jejich jako lejna.
18. Ani stříbro jejich, ani zlato jejich nebude jich moci vytrhnouti v
den rozhněvání Hospodinova; nebo ohněm horlivosti jeho sehlcena bude
tato všecka země, proto že konec jistě rychlý učiní všechněm
obyvatelům země.

Příspěvek byl publikován v rubrice Sofoniáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.