Bible kralická: Sofoniáš, 2. kapitola

1. Ohledejte sebe, ohledejte, pravím, ó národe nemilý,
2. Prvé než uložení přijde, a den jako plevy pomine, prvé než přijde
na vás prchlivost hněvu Hospodinova, prvé než přijde na vás den hněvu
Hospodinova.
3. Hledejte Hospodina všickni tiší země, kteříž soud jeho činíte;
hledejte spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se ukryjete v den
hněvu Hospodinova.
4. Nebo Gáza bude opuštěno, a Aškalon zpustne; Azot o polednách
zaženou, a Akaron vykořeněn bude.
5. Běda těm, kteříž bydlí v krajině pomořské, národu Ceretejských.
Slovo Hospodinovo proti vám jest, ó země Kananejská Filistinských, že
tě tak zahladím, aby nebylo žádného obyvatele.
6. I bude krajina pomořská místo ovčinců, jam pastýřských a stájí
dobytka.
7. Bude také i ostatku domu Judského krajinou, kdež by pásli. V domích
Aškalonu u večer léhati budou, když je navštíví Hospodin Bůh jejich, a
přivede zase zajaté jejich.
8. Slyšelť jsem hanění Moábských a utrhání synů Ammonitských, kterýmiž
haněli můj lid, a honosili se na pomezí jejich.
9. Protož živ jsem já, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, že Moáb
jako Sodoma bude, a synové Ammonitští jako Gomora, místem kopřiv a
domem solným a pustinou až na věky. Ostatkové lidu mého rozchvátají
je, a pozůstalí z lidu mého dědičně je obdrží.
10. To jim pro pýchu jejich, že zhaněli a zpínali se nad lid Hospodina
zástupů.
11. Hrozný jim bude Hospodin; nebo způsobí, aby zhubeněli všickni
bohové země. I bude se jemu klaněti každý z místa svého, všickni
ostrovové národu.
12. Také i vy, Mouřenínové, mečem mým zbiti budete.
13. Nebo vztáhne ruku svou na půlnoci, a zhubí Assyrii, a obrátí
Ninive v pustinu, a v suchost jako poušť.
14. I budou u prostřed něho léhati stáda, všecky šelmy národů, pelikán
i výr na makovicích jeho nocovati budou; hlas zníti bude na okně,
pustina na veřeji, když cedroví jeho obnaží.
15. Takovéť bude to město plésající, kteréž sedí bezpečně, říkaje v
srdci svém: Já jsem, a kromě mne není žádného více. Jakť jest učiněno
pusté, peleší šelmám! Kdožkoli půjde skrze ně, ckáti bude a zmítati
rukou svou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Sofoniáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.