Bible kralická: Sofoniáš, 3. kapitola

1. Běda městu tomuto hltavému a poškvrněnému a utiskujícímu.
2. Neposlouchá hlasu, aniž přijímá kázně; v Hospodina nedoufá, k Bohu
svému nepřibližuje se.
3. Knížata jeho jsou u prostřed něho lvové řvoucí, soudcové jeho vlci
večerní, nehryzou kostí až do rána.
4. Proroci jeho kvapní, muži velmi nešlechetní; kněží jeho poškvrňují
věci svaté, natahují zákona.
5. Hospodin spravedlivý u prostřed něho jest, nelibuje nepravosti,
každého dne soud svůj vynáší na světlo bez přestání, a však
nešlechetník neumí se styděti.
6. Vyplénil jsem národy, zpustli zámkové jejich, v pustinu obrátil
jsem ulice jejich, tak že žádný přes ně nechodí; zpustla města jejich,
tak že není člověka, není žádného obyvatele.
7. Řekl jsem: Jistotně báti se mne budeš, přijmeš kázeň, aby nebyl
vypléněn příbytek tvůj tím, čím jsem tě navštíviti chtěl. Ale ráno
vstanouce, porušují všecky snažnosti své.
8. Protož očekávejtež na mne, praví Hospodin, do dne toho, v kterémž
povstanu k loupeži. Nebo soud můj jest, abych sebral národy,
shromáždil království, abych vylil na ně rozhněvání své a všecku
prchlivost hněvu svého; ohněm zajisté horlivosti mé sehlcena bude
všecka tato země.
9. Tehdáž zajisté způsobím národům rty čisté, jimiž by vzývali všickni
jméno Hospodinovo, a sloužili jemu jedním ramenem.
10. Ti, kteříž jsou za řekami Mouřenínské země, koříce se mi, se
dcerou rozptýlených mých dary mi přinesou.
11. V ten den nebudeš se hanbiti za žádné skutky své, jichž jsi se
dopustil proti mně; nebo tehdáž odejmu z prostředku tvého ty, kteříž
pléší v důstojnosti tvé, a nebudeš se více vyvyšovati na hoře svatosti
mé.
12. A pozůstavím u prostřed tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati ve
jménu Hospodinovu.
13. Ostatkové Izraele neučiní nepravosti, aniž mluviti budou lži, aniž
se nalezne v ústech jejich jazyk lstivý, ale pásti se budou a
odpočívati, a nebude žádného, kdo by je přestrašil.
14. Prozpěvuj, dcero Sionská, prokřikujte, Izraelští, vesel se a
plésej vším srdcem, dcero Jeruzalémská,
15. Že odjal Hospodin soudy tvé, odklidil nepřítele tvého. Král
Izraelský Hospodin jest u prostřed tebe, nebudeš se báti více zlého.
16. V ten den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, a Sionu: Nechť
nemdlejí ruce tvé.
17. Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se
bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad
tebou s prozpěvováním, řka:
18. Toužící po Jeruzalému zase sberu, z tebeť jsou, bolestící pro
břímě pohanění vzložené na tebe.
19. Aj, já konec učiním všechněm, kteříž tě trápiti budou v ten čas, a
zachovám kulhavou, a zahnanou shromáždím; nýbrž způsobím jim chválu a
jméno po vší zemi, v níž pohanění nesli.
20. V ten čas přivedu vás, v ten čas, pravím, shromáždím vás; nebo dám
vám jméno a chválu mezi všemi národy země, když zase přivedu zajaté
vaše před očima vašima, dí Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Sofoniáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.