Bible kralická: Soudců, 1. kapitola

1. Stalo se pak po smrti Jozue, otázali se synové Izraelští Hospodina,
řkouce: Kdo z nás potáhne proti Kananejskému napřed, aby bojoval s
ním?
2. Jimž řekl Hospodin: Juda nechť táhne, aj, dal jsem tu zemi v ruku
jeho.
3. (Řekl pak byl Juda Simeonovi bratru svému: Potáhni se mnou k
dobývání losu mého, abychom bojovali proti Kananejskému, a já také
potáhnu s tebou k dobývání losu tvého. I táhl s ním Simeon.
4. Tedy vytáhl Juda, i dal Hospodin Kananejského a Ferezejského v ruce
jejich, a porazili z nich v Bezeku deset tisíc mužů.
5. Nebo nalezše Adonibezeka v Bezeku, bojovali proti němu, a porazili
Kananejského i Ferezejského.
6. Když pak utíkal Adonibezek, honili ho, a chytivše jej, zutínali mu
palce u rukou i noh.
7. Tedy řekl Adonibezek: Sedmdesáte králů s uťatými palci u rukou i
noh svých sbírali drobty pod stolem mým; jakž jsem činil, tak odplatil
mi Bůh. I přivedli jej do Jeruzaléma, a tam umřel.
8. Nebo byli vybojovali synové Juda Jeruzalém, a vzavše jej, zbili
obyvatele jeho ostrostí meče a město vypálili.
9. Potom také vytáhli synové Judovi, aby bojovali proti Kananejskému,
bydlícímu na horách při straně polední i na rovinách.
10. Nebo byl vytáhl Juda proti Kananejskému, kterýž bydlil v Hebronu,
(jméno pak Hebronu prvé bylo Kariatarbe,) a pobil Sesaie, a Achimana,
a Tolmaie.
11. A odtud byl táhl na obyvatele Dabir, (jméno pak Dabir prvé bylo
Kariatsefer).
12. Kdežto řekl Kálef: Kdo by dobyl Kariatsefer a vzal by je, dám jemu
Axu dceru svou za manželku.
13. Tedy dobyl ho Otoniel, syn Cenezův, bratra Kálefova mladšího, i
dal jemu Axu dceru svou za manželku.
14. Stalo se pak, že když přišla k němu, ponukla ho, aby prosil otce
jejího za pole; i ssedla s osla. A řekl jí Kálef: Cožť jest?
15. A ona odpověděla: Dej mi dar; poněvadžs mi dal zemi suchou, dej mi
také studnice vod. I dal jí Kálef studnice v horních i dolních
končinách.
16. Synové také Cinejského, tchána Mojžíšova, odebrali se z města
palmového s syny Juda na poušť Judovu, jenž jest k straně polední
městu Arad; a odšedše, bydlili s lidem tím.
17. Potom táhl Juda s Simeonem, bratrem svým, a porazili Kananejské
přebývající v Sefat, a zkazili je. I nazváno jest jméno města toho
Horma.
18. Dobyl také Juda Gázy a pomezí jeho, i Aškalonu s pomezím jeho, též
Akaronu a pomezí jeho.
19. Nebo byl Hospodin s Judou, a vyhnal obyvatele hor, ale nevyhnal
obyvatelů údolí, proto že vozy železné měli.
20. I dali Kálefovi Hebron, jakož byl mluvil Mojžíš, a vyhnal odtud
tři syny Enakovy.
21. Jebuzejského pak, bydlícího v Jeruzalémě, nevyhnali synové
Beniamin; protož bydlil Jebuzejský v Jeruzalémě s syny Beniamin až do
tohoto dne.
22. Vytáhla také i čeled Jozefova do Bethel, a Hospodin byl s nimi.
23. Nebo shlédla čeled Jozefova Bethel, kteréhožto města jméno prvé
bylo Lůza.
24. Uzřevše pak ti špehéři muže vycházejícího z města, řekli jemu:
Medle ukaž nám, kudy bychom mohli vjíti do města, a učinímeť milost.
25. Kterýžto ukázal jim, kudy by mohli vjíti do města; i vyhubili to
město mečem, muže pak toho se vší čeledí jeho propustili.
26. I šel muž ten do země Hetejských, kdež vystavěl město, a nazval
jméno jeho Lůza; to jest jméno jeho až do tohoto dne.
27. Manasses také nevyhnal obyvatelů Betsan a městeček jeho, ani
Tanach a městeček jeho, ani obyvatelů Dor a Jibleam, a Mageddo a
městeček jejich; i počal Kananejský svobodně bydliti v zemi té.
28. Když se pak zsilil Izrael, uvedl Kananejského pod plat, a maje jej
vyhnati, nevyhnal.
29. Efraim také nevyhnal Kananejského bydlícího v Gázer, protož bydlil
Kananejský u prostřed něho v Gázer.
30. Zabulon též nevyhnal obyvatelů Cetron, a obyvatelů Naalol, protož
bydlil Kananejský u prostřed něho, a dával jemu plat.
31. Asser také nevyhnal obyvatelů Acho a obyvatelů Sidonu, ani Ahalab,
ani Achzib, ani Helba, ani Afek, ani Rohob.
32. I bydlil Asser mezi Kananejskými obyvateli země té, nebo nevyhnal
jich.
33. Též Neftalím nevyhnal obyvatelů Betsemes, ani obyvatelů Betanat,
protož bydlil mezi Kananejskými přebývajícími v zemi té; a však
obyvatelé Betsemes a Betanat dávali jim plat.
34. Ssužovali pak Amorejští syny Dan na horách, tak že nedali jim
scházeti do údolí.
35. Nebo počal Amorejský svobodně bydliti na hoře Heres, v Aialon a v

Příspěvek byl publikován v rubrice Soudců. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.