Bible kralická: Soudců, 10. kapitola

1. Povstal pak po Abimelechovi k obhajování Izraele Tola, syn Fua,
syna Dodova, muž z pokolení Izachar, a ten bydlil v Samir na hoře
Efraim.
2. I soudil Izraele za třimecítma let, a umřev, pochován jest v Samir.
3. Po něm povstal Jair Galádský, a soudil Izraele za dvamecítma let.
4. A měl třidceti synů, kteříž jezdili na třidcíti mezcích; a měli
třidceti měst, kteráž sloula vsi Jairovy až do dnešního dne, a ty jsou
v zemi Galád.
5. I umřel Jair, a pochován jest v Kamon.
6. Opět pak synové Izraelští činili to, což jest zlého před očima
Hospodinovýma; nebo sloužili Bálům a Astarot, to jest, bohům Syrským,
bohům Sidonským a bohům Moábským, tolikéž i bohům synů Ammon, i bohům
Filistinským, tak že opustili Hospodina, a nesloužili jemu.
7. Protož roznítila se prchlivost Hospodinova na Izraele, a vydal je v
ruku Filistinských a v ruku Ammonitských,
8. Kteříž stírali a potlačovali syny Izraelské toho roku, i potom za
osmnácte let, všecky syny Izraelské, kteříž byli před Jordánem v zemi
Amorejského, kteráž jest v Galád.
9. Přešli pak Ammonitští i Jordán, aby bojovali také proti Judovi, a
proti Beniaminovi, i proti domu Efraimovu; i byl Izrael náramně
ssoužen.
10. Tedy volali synové Izraelští k Hospodinu, řkouce: Zhřešiliť jsme
tobě, tak že jsme opustili tě Boha svého, a sloužili jsme Bálům.
11. Ale Hospodin řekl synům Izraelským: Zdaliž jsem od Egyptských a od
Amorejských a od Ammonitských a Filistinských,
12. Tolikéž od Sidonských, a Amalechitských, i od Maonitských, vás
ssužujících, když jste volali ke mně, nevysvobodil vás z ruky jejich?
13. A vy opustili jste mne a sloužili jste bohům cizím, protož
nevysvobodím vás více.
14. Jděte a volejte k bohům, kteréž jste sobě zvolili; oni nechť vás
vysvobodí v čas ssoužení vašeho.
15. I řekli synové Izraelští Hospodinu: Zhřešili jsme; učiň s námi,
cožť se dobře líbí, a však vysvoboď nás, prosíme, v tento čas.
16. Protož vyvrhše bohy cizí z prostředku svého, sloužili Hospodinu, a
zželelo se duši jeho nad trápením Izraele.
17. Svolali se pak Ammonitští, a položili se v Galád; shromáždili se
také synové Izraelští, a položili se v Masfa.
18. I řekli lid s knížaty Galád jedni druhým: Kdokoli počne bojovati
proti Ammonitským, bude vůdce všech obyvatelů Galád.

Příspěvek byl publikován v rubrice Soudců. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.