Bible kralická: Soudců, 12. kapitola

1. Shromáždili se pak muži Efraim, a přešedše k straně půlnoční, řekli
k Jefte: Proč jsi vyšel k boji proti Ammonitským, a nepovolal jsi nás,
abychom šli s tebou? Dům tvůj i tebe ohněm spálíme.
2. K nimž řekl Jefte: Nesnáz jsem měl já a lid můj s Ammonitskými
velikou; tedy povolal jsem vás, ale nevysvobodili jste mne z ruky
jejich.
3. Protož vida, že jste mne nevysvobodili, odvážil jsem se života
svého, a táhl jsem proti Ammonitským, i dal je Hospodin v ruku mou.
Ale proč jste dnes přišli ke mně? Zdali abyste bojovali proti mně?
4. Tedy shromáždil Jefte všecky muže Galádské, a bojoval s Efraimem. I
porazili muži Galád Efraimské, nebo pravili poběhlci Efraimští: Vy
Galádští jste u prostřed Efraima a u prostřed Manassesa.
5. Odjali Galádští též i brody Jordánské Efraimským. A bylo, že když
kdo z utíkajících Efraimských řekl: Nechať přejdu, řekli jemu muži
Galádští: Jsi-li Efratejský? Jestliže řekl: Nejsem,
6. Tedy řekli jemu: Rci hned Šibolet. I řekl: Sibolet, aniž dobře mohl
vyřknouti toho. Tedy pochytíce jej, zamordovali ho u brodu
Jordánského. I padlo toho času z Efraima čtyřidceti a dva tisíce.
7. Soudil pak Jefte Izraele šest let; a umřel Jefte Galádský, a
pochován jest v jednom z měst Galádských.
8. Potom soudil po něm Izraele Abesam z Betléma.
9. A měl třidceti synů a třidceti dcer, kteréž rozevdal od sebe, a
třidceti žen přivedl od jinud synům svým. I soudil Izraele sedm let.
10. A umřev Abesam, pochován jest v Betlémě.
11. Po něm pak soudil Izraele Elon Zabulonský; ten soudil Izraele
deset let.
12. I umřel Elon Zabulonský, a pochován jest v Aialon, v zemi Zabulon.
13. Potom soudil Izraele Abdon syn Hellelův Faratonský.
14. Ten měl čtyřidceti synů a třidceti vnuků, kteříž jezdili na
sedmdesáti mezcích; i soudil Izraele osm let.
15. Umřev pak Abdon syn Hellelův Faratonský, pohřben jest v Faraton, v
zemi Efraim na hoře Amalechitské.

Příspěvek byl publikován v rubrice Soudců. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.