Bible kralická: Soudců, 13. kapitola

1. Tedy opět synové Izraelští činili to, což jest zlého před očima
Hospodinovýma, i vydal je Hospodin v ruce Filistinských za čtyřidceti
let.
2. Byl pak muž jeden z Zaraha, z čeledi Dan, jménem Manue, jehož
manželka byla neplodná a nerodila.
3. I ukázal se anděl Hospodinův ženě té a řekl jí: Aj, nyní jsi
neplodná, aniž jsi rodila; počneš pak a porodíš syna.
4. Protož nyní vystříhej se, abys vína nepila aneb nápoje opojného, a
abys nejedla nic nečistého.
5. Nebo aj, počneš a porodíš syna, a břitva ať nevchází na hlavu jeho,
nebo bude to dítě od života Nazarejský Boží, a tenť počne
vysvobozovati Izraele z ruky Filistinských.
6. I přišla žena a pověděla to muži svému, řkuci: Muž Boží přišel ke
mně, jehož oblíčej byl jako oblíčej anděla Božího, hrozný velmi, a
neotázala jsem se jeho, odkud by byl, ani mi svého jména neoznámil.
7. Ale řekl mi: Aj, počneš a porodíš syna, protož nyní nepí vína aneb
nápoje opojného, aniž jez co nečistého, nebo to dítě od života bude
Nazarejský Boží až do dne smrti své.
8. Tedy Manue modlil se Hospodinu a řekl: Vyslyš mne, můj Pane,
prosím, nechť muž Boží, kteréhož jsi byl poslal, zase přijde k nám, a
naučí nás, co máme dělati s dítětem, kteréž se má naroditi.
9. I vyslyšel Bůh hlas Manue; nebo přišel anděl Boží opět k ženě té,
když seděla na poli. Manue pak muž její nebyl s ní.
10. A protož s chvátáním běžela žena ta, a oznámila muži svému, řkuci
jemu: Hle, ukázal se mi muž ten, kterýž byl ke mně prvé přišel.
11. Vstav pak Manue, šel za manželkou svou, a přišed k muži tomu, řekl
jemu: Ty-li jsi ten muž, kterýž jsi mluvil k manželce mé? Odpověděl:
Jsem.
12. I řekl Manue: Nechť se nyní stane slovo tvé, ale jaká péče o to
dítě a správa při něm býti má?
13. Odpověděl anděl Hospodinův Manue: Ode všeho toho, o čemž jsem
oznámil ženě, ať se ona vystříhá.
14. Ničeho, což pochází z vinného kmene, ať neužívá, to jest, vína
aneb nápoje opojného ať nepije, a nic nečistého ať nejí; cožkoli jsem
jí přikázal, ať ostříhá.
15. Tedy řekl Manue andělu Hospodinovu: Medle, nechť tě pozdržíme, a
připravímeť kozlíka.
16. I odpověděl anděl Hospodinův Manue: Bys mne i pozdržel, nebuduť
jísti pokrmu tvého, ale jestliže připravíš obět zápalnou, Hospodinu ji
obětuj. Nebo nevěděl Manue, že byl anděl Hospodinův.
17. Řekl opět Manue andělu Hospodinovu: Jaké jest jméno tvé, abychom,
když se naplní řeč tvá, poctili tebe?
18. Jemuž odpověděl anděl Hospodinův: Proč se ptáš na jméno mé, kteréž
jest divné?
19. Vzav tedy Manue kozlíka a obět suchou, obětoval to na skále
Hospodinu, a on divnou věc učinil, an na to hledí Manue a manželka
jeho.
20. Nebo když vstupoval plamen s oltáře k nebi, vznesl se anděl
Hospodinův v plameni s oltáře, Manue pak a manželka jeho vidouce to,
padli na tvář svou na zemi.
21. A již se více neukázal anděl Hospodinův Manue ani manželce jeho.
Tedy porozuměl Manue, že byl anděl Hospodinův.
22. I řekl Manue manželce své: Jistě my zemřeme, nebo jsme Boha
viděli.
23. Jemuž odpověděla manželka jeho: Kdyby nás chtěl Hospodin usmrtiti,
nebyl by přijal z rukou našich oběti zápalné a suché, aniž by nám byl
ukázal čeho toho, aniž by na tento čas byl nám ohlásil věcí takových.
24. A tak žena ta porodila syna a nazvala jméno jeho Samson. I rostlo
dítě, a žehnal jemu Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Soudců. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.