Bible kralická: Soudců, 16. kapitola

1. Odšel pak Samson do Gázy, a uzřev tam ženu nevěstku, všel k ní.
2. I povědíno obyvatelům Gázy: Samson přišel sem. Kteříž obeslavše se,
střáhli na něj v bráně města přes celou noc, a stavěli se tiše té celé
noci, řkouce: Až ráno zabijeme jej.
3. Spal pak Samson až do půl noci, a o půl noci vstal, a pochytiv
vrata brány městské s oběma veřejemi a s závorou, vložil na ramena svá
a vnesl je na vrch hory, kteráž byla naproti Hebronu.
4. Potom pak zamiloval ženu v údolí Sorek, jejíž jméno bylo Dalila.
5. I přišli knížata Filistinská k ní a řekli jí: Oklamej ho a zvěz, v
čem jest síla jeho tak veliká, a jak bychom přemohli jej, abychom
svížíce, skrotili jej; tobě pak jeden každý z nás dáme tisíc a sto
lotů stříbra.
6. Tedy řekla Dalila Samsonovi: Prosím, oznam mi, v čem jest tak
veliká síla tvá, a čím bys svázán a zemdlen býti mohl?
7. Odpověděl jí Samson: Kdyby mne svázali sedmi houžvemi surovými,
kteréž ještě neuschly, tedy zemdlím, a budu jako jiný člověk.
8. I přinesli jí knížata Filistinská sedm houžví surových, kteréž
ještě neuschly, a svázala ho jimi.
9. (V zálohách pak nastrojeni byli někteří u ní v komoře.) I řekla
jemu: Filistinští na tě, Samsone. A on roztrhl houžve, jako by přetrhl
nit koudelnou, přistrče k ohni, a není poznána síla jeho.
10. Tedy řekla Dalila Samsonovi: Aj, oklamals mne a lživě jsi mi
mluvil. Prosím, oznam mi nyní, čím bys mohl svázán býti?
11. Kterýž odpověděl jí: Kdyby mne tuze svázali novými provazy, jimiž
by ještě nic děláno nebylo, tedy zemdlím a budu jako kdokoli jiný z
lidí.
12. I vzala Dalila provazy nové a svázala ho jimi, a řekla jemu:
Filistinští na tě, Samsone. (Zálohy pak nastrojeny byly v komoře.) I
roztrhl je na rukou svých jako nitku.
13. Tedy řekla Dalila Samsonovi: Až dosavad jsi mne svodil, a mluvils
mi lež. Pověziž mi, čím bys svázán býti mohl. Odpověděl jí: Kdybys
přivila sedm pramenů z vlasů hlavy mé k vratidlu tkadlcovskému.
14. Což učinivši, zarazila hřebem, a řekla jemu: Filistinští na tě,
Samsone. A procítiv ze sna svého, vytrhl hřeb, osnovu i s vratidlem.
15. Opět řekla jemu: Kterak ty pravíš: Miluji tě, poněvadž srdce tvé
není se mnou? Již jsi mne potřikrát oklamal a neoznámils mi, v čem
jest tak veliká síla tvá.
16. Když tedy trápila jej slovy svými každého dne, a obtěžovala jej,
umdlena jest duše jeho, jako by již měl umříti.
17. I otevřel jí cele srdce své a řekl jí: Břitva nevešla nikdy na
hlavu mou, nebo Nazarejský Boží jsem od života matky své. Kdybych
oholen byl, odešla by ode mne síla má, a zemdlel bych a byl jako jiný
člověk.
18. Viduci pak Dalila, že by cele otevřel jí srdce své, poslala a
zavolala knížat Filistinských těmi slovy: Poďte ještě jednou, nebo
otevřel mi cele srdce své. Tedy přišli knížata Filistinská k ní,
nesouce stříbro v rukou svých.
19. I uspala ho na klíně svém a povolala holiče, i dala oholiti sedm
pramenů vlasů hlavy jeho. I počala jím strkati, když odešla od něho
síla jeho.
20. A řekla: Filistinští na tě, Samsone. Procítiv pak ze sna svého,
řekl: Vyjdu jako i prvé, a probiji se skrze ně. Nevěděl však, že
Hospodin odstoupil od něho.
21. Tedy javše ho Filistinští, vyloupili mu oči, a dovedše ho do Gázy,
svázali jej dvěma řetězy železnými. A mlel v domě vězňů.
22. Potom počaly mu vlasy na hlavě odrostati po oholení.
23. Knížata pak Filistinská shromáždili se, aby obětovali obět velikou
bohu svému Dágonovi a aby se veselili; nebo řekli: Dalť jest bůh náš v
ruce naše Samsona nepřítele našeho.
24. A když uzřel jej lid, chválili boha svého; nebo pravili: Dalť jest
bůh náš v ruce naše nepřítele našeho a zhoubce země naší, kterýž mnohé
z našich zmordoval.
25. I stalo, když se rozveselilo srdce jejich, že řekli: Zavolejte
Samsona, aby kratochvílil před námi. Tedy povolali Samsona z domu
vězňů, aby hral před nimi; i postavili ho mezi sloupy.
26. Nebo řekl Samson pacholeti, kteréž ho za ruku vodilo: Přiveď mne,
ať mohu omakati sloupy, na nichž dům stojí, a zpodepříti se na ně.
27. Dům pak plný byl mužů a žen, a byla tam všecka knížata
Filistinská, ano i na vrchu okolo tří tisíc mužů a žen, kteříž dívali
se, když Samson hral.
28. I volal Samson k Hospodinu, a řekl: Panovníče Hospodine, prosím,
rozpomeň se na mne, a posilni mne, žádám, toliko aspoň jednou, ó Bože,
abych se jednou pomstíti mohl za své obě oči nad Filistinskými.
29. Objav tedy Samson oba sloupy prostřední, na nichž dům ten stál,
zpolehl na ně, na jeden pravou a na druhý levou rukou svou.
30. Potom řekl Samson: Nechť umře život můj s Filistinskými. A nalehl
silně, i padl dům na knížata a na všecken lid, kterýž byl v něm; i
bylo mrtvých, kteréž pobil on umíraje, více než těch, kteréž pobil,
živ jsa.
31. Tedy přišli přátelé jeho, a všecken dům otce jeho, a vzavše jej,

Příspěvek byl publikován v rubrice Soudců. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.