Bible kralická: Soudců, 20. kapitola

1. I vyšli všickni synové Izraelští, a shromáždilo se všecko množství
jednomyslně od Dan až do Bersabé, i země Galád, k Hospodinu do Masfa.
2. Kdežto postavili se přední všeho lidu, všecka pokolení Izraelská v
shromáždění lidu Božího, čtyřikrát sto tisíc lidu pěšího válečného.
3. (Uslyšeli pak synové Beniamin, že by sešli se synové Izraelští v
Masfa.) I řekli synové Izraelští: Povězte, kterak se stala
nešlechetnost ta?
4. I odpověděv muž Levíta, manžel ženy zamordované, řekl: Do Gabaa
kteréž jest Beniaminovo, přišel jsem s ženinou svou, abych tam
přenocoval.
5. Tedy povstavše proti mně muži Gabaa, obklíčili mne v domě v noci,
myslíce mne zamordovati, ženinu pak mou trápili, tak že umřela.
6. Pročež vzav ženinu svou, rozsekal jsem ji na kusy, a rozeslal jsem
ji do všech krajin dědictví Izraelského; nebo nešlechetnosti a
mrzkosti se dopustili v Izraeli.
7. Aj, všickni vy synové Izraelští jste; považte toho mezi sebou, a
raďte se o to.
8. A povstav všecken lid jednomyslně, řekli: Nenavrátí se žádný z nás
do příbytku svého, aniž odejde kdo do domu svého.
9. Ale nyní toto učiníme Gabaa, losujíce proti němu.
10. Vezmeme deset mužů ze sta po všech pokoleních Izraelských, a sto z
tisíce, a tisíc z desíti tisíců, aby dodávali potravy lidu, kterýž by
přitáhna do Gabaa Beniaminova, pomstil všech nešlechetností jeho,
kterýchž se dopustilo v Izraeli.
11. I sebrali se všickni muži Izraelští na to město, snesše se za
jednoho člověka.
12. Poslala pak pokolení Izraelská muže do všech čeledí synů Beniamin,
řkouce: Jaký to zlý skutek stal se mezi vámi?
13. Nyní tedy vydejte ty muže bezbožné, kteříž jsou v Gabaa, ať je
zbijeme a odejmeme zlé z Izraele. Ale nechtěli Beniaminští slyšeti
hlasu bratří svých, synů Izraelských.
14. Nýbrž shromáždili se synové Beniamin z měst svých do Gabaa, aby
vytáhli k boji proti synům Izraelským.
15. Toho dne načteno jest synů Beniamin z měst jejich dvadceti šest
tisíc mužů bojovných, kromě obyvatelů Gabaa, jichž načteno bylo šest
set mužů vybraných.
16. Mezi kterýmžto vším lidem bylo sedm set mužů vybraných,
neužívajících pravé ruky své, z nichž každý z praku kamením házeli k
vlasu, a nechybovali se.
17. Mužů pak Izraelských načteno jest kromě Beniaminských čtyřikrát
sto tisíc mužů bojovných; všickni tito byli muži udatní.
18. Vstavše pak, brali se do domu Boha silného, a tázali se Boha, a
řekli synové Izraelští: Kdo z nás půjde napřed k boji proti synům
Beniamin? I řekl Hospodin: Juda půjde napřed.
19. A tak ráno vstavše synové Izraelští, položili se proti Gabaa.
20. I táhli muži Izraelští k boji proti synům Beniamin, a sšikovali se
muži Izraelští k bitvě proti Gabaa.
21. Vyšedše pak synové Beniamin z Gabaa, porazili z Izraele toho dne
dvamecímta tisíc mužů na zem.
22. A posilnivše se muži lidu Izraelského, spořádali se zase k boji na
místě, na kterémž se prvního dne zřídili.
23. Prvé pak šli synové Izraelští, a plakali před Hospodinem až do
večera. I tázali se Hospodina těmi slovy: Půjdeme-li ještě k boji
proti synům Beniamina bratra našeho? Odpověděl Hospodin: Jděte proti
nim.
24. Tedy potýkali se synové Izraelští s syny Beniamin druhého dne.
25. A vyšedše synové Beniamin z Gabaa na ně druhého dne, porazili z
synů Izraelských opět osmnácte tisíc mužů na zem, vše mužů bojovných.
26. Protož vstoupili všickni synové Izraelští a všecken lid, a přišli
do domu Boha silného. I plakali, usadivše se tam před Hospodinem, a
postili se toho dne až do večera; obětovali též oběti zápalné a
pokojné před Hospodinem.
27. I tázali se synové Izraelští Hospodina, (nebo tu byla truhla
smlouvy Boží v těch dnech,
28. A Fínes syn Eleazara, syna Aronova, stál před ní v ten čas),
řkouce: Půjdeme-li ještě k boji proti synům Beniamina bratra našeho,
čili tak necháme? Odpověděl Hospodin: Jděte, nebo zítra dám je v ruku
vaši.
29. Tedy Izraelští zdělali zálohy proti Gabaa všudy vůkol.
30. I šli synové Izraelští proti synům Beniamin dne třetího, a
sšikovali se proti Gabaa, jako prvé jednou i podruhé.
31. Vyšedše pak synové Beniamin proti lidu, odtrhli se od města, a
počali bíti a mordovati lidu, jako prvé jednou i druhé po stezkách, (z
nichž jedna šla k Bethel a druhá do Gabaa), i po poli, a okolo
třidcíti mužů z Izraele.
32. A řekli synové Beniamin: Padají před námi jako i prvé. Synové pak
Izraelští řekli byli: Utíkejme, abychom je odtrhli od města až k
stezkám.
33. A v tom všickni synové Izraelští vstavše z místa svého, sšikovali
se v Baltamar; zálohy také Izraelovy vyskočily z místa svého z
trávníků Gabaa.
34. Tedy vyšlo proti Gabaa deset tisíc mužů vybraných ze všeho
Izraele, a bitva se rozmáhala; oni pak nevěděli o tom, že je potkati
mělo zlé.
35. I porazil Hospodin Beniamina před Izraelem, a zbili synové
Izraelští z Beniaminských dne toho pětmecítma tisíc a sto mužů, vše
bojovných.
36. A vidouce synové Beniamin, že by poraženi byli, (nebo muži
Izraelští ustupovali z místa Beniaminským, ubezpečivše se na zálohy,
kteréž zdělali proti Gabaa.
37. Zálohy pak pospíšily a obořily se na Gabaa, a rozvláčně troubivše
zálohy, zbily všecko město ostrostí meče.
38. Měli pak muži Izraelští s zálohami jistý čas uložený, aby když by
oni zapálili město,
39. Obrátili se synové Izraelští k boji. Beniaminští pak počali bíti a
mordovati, a zbili z synů Izraleských okolo třidcíti mužů; nebo řekli:
Jistě že padají před námi jako v první bitvě.
40. Oheň pak počal vzhůru jíti z města, a sloup dymový. A ohlédše se
Beniaminští zpět, uzřeli, an vstupuje oheň města k nebi.)
41. A že muži Izraelští obrátili se, i zděšeni jsou muži Beniamin,
nebo viděli, že zahynutí jim nastává.
42. I utíkali před muži Izraelskými cestou ku poušti, a bojovníci
postihali je, a kteří z měst vyšli, mordovali je mezi sebou.
43. A tak obklíčili Beniaminské, a honili i porazili je, od Manuha až
naproti Gabaa k východu slunce.
44. Tedy padlo Beniaminských osmnácte tisíc mužů; všickni ti byli muži
silní.
45. Těch pak, kteříž obrátivše se, utíkali na poušť k skále Remmon,
zpaběrovali po cestách pět tisíc mužů; potom honili je až k Gidom, a
zbili z nich dva tisíce mužů.
46. A tak bylo všech, kteříž padli v ten den z Beniaminských,
pětmecítma tisíc mužů bojovných, vše mužů silných.

Příspěvek byl publikován v rubrice Soudců. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.