Bible kralická: Soudců, 8. kapitola

1. Muži pak Efraim řekli jemu: Co jsi nám to učinil, že jsi nepovolal
nás, když jsi táhl k boji proti Madianským? A tuze se na něj
domlouvali.
2. Jimž odpověděl: Zdaž jsem co takového provedl, jako vy? Zdaliž není
lepší paběrování Efraimovo, než vinobraní Abiezerovo?
3. V ruce vaše dal Bůh knížata Madianská Goréba a Zéba, a co jsem já
mohl takového učiniti, jako vy? I spokojil se duch jejich k němu, když
mluvil ta slova.
4. Když pak přišel Gedeon k Jordánu, přešel jej, a tři sta mužů,
kteříž byli s ním, ustalí, honíce nepřátely.
5. Protož řekl mužům Sochot: Dejte, prosím, po pecníku chleba lidu,
kterýž za mnou jde, nebo ustali, a já honím Zebaha a Salmuna, krále ty
Madianské.
6. I řekl jemu jeden z knížat Sochot: Což již moc Zebahova a Salmunova
jest v ruce tvé, abychom dali vojsku tvému chleba?
7. Jimž řekl Gedeon: Z té příčiny, když dá Hospodin Zebaha a Salmuna v
ruku mou, tehdy zmrskám těla vaše trním a bodláčím z pouště té.
8. I táhl odtud do Fanuel, a podobně mluvil k nim, ale obyvatelé
Fanuel odpověděli jemu tolikéž, jako muži Sochot.
9. I řekl obyvatelům Fanuel: Když se navrátím v pokoji, zbořím věži
tuto.
10. Zebah pak a Salmun byli v Karkara spolu s vojsky svými, takměř
patnácte tisíců, všickni, což jich bylo pozůstalo ze všeho vojska
národů východních, zbitých pak bylo sto a dvadceti tisíc mužů
bojovníků.
11. I táhna Gedeon cestou bydlících v staních od východní strany Nobe
a Jegbaa, udeřil na to vojsko, kteréžto vojsko sobě počínalo bezpečně.
12. Když pak utíkali Zebah a Salmun, honil je, a jal oba dva ty krále
Madianské, Zebaha a Salmuna, a všecko vojsko jejich předěsil.
13. I navracel se Gedeon syn Joasův z bitvy před východem slunce.
14. I jav mládence z obyvatelů Sochotských, vyptával se ho; kterýž
sepsal mu knížata Sochot a starší jeho, sedmdesáte sedm mužů.
15. Přišed pak k obyvatelům Sochot, řekl: Aj, Zebah a Salmun, pro něž
jste mi utrhali, řkouce: Zdali moc Zebaha a Salmuna jest v ruce tvé,
abychom dali ustalým mužům tvým chleba?
16. Protož vzav starší města a trní s bodláčím z pouště té, dal na
nich příklad jiným mužům Sochot.
17. I věži Fanuel rozbořil, a pobil muže města.
18. Potom řekl Zebahovi a Salmunovi: Jací to byli muži, kteréž jste
pobili na hoře Tábor? Odpověděli oni: Takoví jako ty, jeden každý na
pohledění byl jako syn královský.
19. I dí: Bratří moji, synové matky mé byli. Živť jest Hospodin, byste
byli živili je, nepobil bych vás.
20. Tedy řekl k Jeter prvorozenému svému: Vstaň, pobí je. Ale
mládenček nevytáhl meče svého, proto že se bál, nebo byl ještě
mládenček.
21. I řekl Zebah a Salmun: Vstaň ty a oboř se na nás, nebo jaký jest
muž, taková i síla jeho. Vstav tedy Gedeon, zabil Zebaha a Salmuna, a
vzal halže, kteréž byly na hrdlech velbloudů jejich.
22. Potom řekli muži Izraelští Gedeonovi: Panuj nad námi i ty i syn
tvůj, také syn syna tvého, nebo vysvobodil jsi nás z ruky Madianských.
23. I odpověděl jim Gedeon: Nebuduť já panovati nad vámi, aniž
panovati bude nad vámi syn můj, Hospodin panovati bude nad vámi.
24. Řekl jim také Gedeon: Žádost tuto vzložím toliko na vás, abyste mi
dali jeden každý náušnici z loupeží svých; (nebo náušnice zlaté měli,
proto že Izmaelitští byli.)
25. I odpověděli: Rádi dáme. A prostřevše roucho, metali na ně každý
náušnici z loupeží svých.
26. Byla pak váha náušnic zlatých, kteréž vyžádal, tisíc a sedm set
lotů zlata, kromě halží a zlatých jableček, i roucha šarlatového,
kteréž na sobě měli králové Madianští, a kromě halží, kteréž byly na
hrdlech velbloudů jejich.
27. I udělal z toho Gedeon efod, a složil jej v městě svém Ofra. I
smilnil tam všecken Izrael, chodě za ním, a byl Gedeonovi i domu jeho
osídlem.
28. Madianští pak sníženi jsou před syny Izraelskými, aniž potom
pozdvihli hlavy své; a tak byla v pokoji země za čtyřidceti let ve
dnech Gedeonových.
29. A odšed Jerobál syn Joasův, přebýval v domě svém.
30. Měl pak Gedeon sedmdesáte synů, kteříž pošli z bedr jeho; nebo měl
žen mnoho.
31. Ženina také jeho, kterouž měl v Sichem, i ta porodila jemu syna, a
dala mu jméno Abimelech.
32. A když umřel Gedeon syn Joasův v starosti dobré, pochován jest v
hrobě Joasa otce svého v Ofra Abiezeritského.
33. Stalo se pak po smrti Gedeonově, že se odvrátili synové Izraelští
a smilnili, jdouce za modlami, a vzali sobě Bále Berit za boha.

Příspěvek byl publikován v rubrice Soudců. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.