Bible kralická: Zachariáš, 1. kapitola

1. Měsíce osmého, léta druhého Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k
Zachariášovi synu Barachiáše, syna Iddova, proroku, řkoucí:
2. Rozhněval se Hospodin na otce vaše velice.
3. Protož rci těmto: Takto praví Hospodin zástupů: Navraťte se ke mně,
praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám, praví Hospodin zástupů.
4. Nebuďte jako otcové vaši, na něž volávali proroci onino předešlí,
říkajíce: Takto praví Hospodin zástupů: Navraťte se nyní od cest svých
zlých, i od skutků vašich zlých, ale neuposlechli, ani pozorovali mne,
praví Hospodin.
5. Otcové vaši kde jsou? A proroci ti zdali na věky živi jsou?
6. Ale však slova má a soudové moji, kteréž jsem přikázal služebníkům
svým prorokům, zdali nepostihli otců vašich? tak že obrátivše se,
řekli: Jakž uložil Hospodin zástupů učiniti nám podlé cest našich, a
podlé skutků našich, tak učinil nám.
7. Dne čtyřmecítmého, jedenáctého měsíce, kterýž jest měsíc Šebat,
léta druhého Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi synu
Barachiáše, syna Iddova, proroku, řkoucí:
8. Viděl jsem v noci, a aj, muž sedí na koni ryzím, kterýž stál mezi
myrtovím, kteréž bylo v dolině, za ním pak koně ryzí, strakaté a bílé.
9. I řekl jsem: Kdo jsou tito, Pane můj? Řekl mi anděl ten, kterýž
mluvil se mnou: Já ukáži tobě, kdo jsou tito.
10. Tedy odpovídaje muž ten, kterýž stál mezi myrtovím, řekl: Tito
jsou, kteréž poslal Hospodin, aby zchodili zemi.
11. I odpověděli andělu Hospodinovu tomu, kterýž stál mezi myrtovím, a
řekli: Zchodili jsme zemi, a aj, všecka země bezpečně bydlí, a pokoje
užívá.
12. Tedy odpověděl anděl Hospodinův a řekl: Ó Hospodine zástupů, až
dokudž ty se nesmiluješ nad Jeruzalémem a nad městy Judskými, na
kteréž jsi hněval se již sedmdesáte let?
13. I odpověděl Hospodin andělu tomu, kterýž mluvil se mnou, slovy
dobrými, slovy potěšitelnými.
14. Tedy řekl mi anděl, kterýž mluvil ke mně: Volej a rci: Takto praví
Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion horlením velikým.
15. A hněvám se náramně na ty národy, kteříž mají pokoj; nebo když
jsem já se málo rozhněval, oni pomáhali k zlému.
16. Protož takto praví Hospodin: Navrátil jsem se k Jeruzalému
milosrdenstvím, dům můj staven bude v něm, praví Hospodin zástupů, a
pravidlo vztaženo bude na Jeruzalém.
17. Ještě volej a rci: Takto praví Hospodin zástupů: Ještěť se rozsadí
města má pro hojnost dobrého; neboť utěší ještě Hospodin Sion, a
vyvolí ještě Jeruzalém.
18. Tedy pozdvihl jsem očí svých, a uzřel jsem, a aj, čtyři rohové.
19. I řekl jsem andělu, kterýž mluvil se mnou: Co jest toto? I řekl
mi: To jsou ti rohové, kteříž zmítali Judou, Izraelem a Jeruzalémem.
20. Ukázal mi také Hospodin čtyři kováře.
21. I řekl jsem: Co jdou dělati tito? I mluvil, řka: Tito jsou rohové,
kteříž zmítali Judou, tak že žádný nemohl pozdvihnouti hlavy své.
Protož přišli tito, aby je přestrašili, a srazili rohy těch národů,
kteříž pozdvihli rohu proti zemi Judské, aby ní zmítali.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.