Bible kralická: Zachariáš, 10. kapitola

1. Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin
pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli.
2. Nebo obrazové mluví marnost, a věšťci prorokují faleš, a sny marné
mluví, marností potěšují. Protož šli jako stádo, ztrestáni jsou, proto
že žádného nebylo pastýře.
3. Proti pastýřům takovým zažžen jest hněv můj, a kozly ty trestati
budu, ale stádo své, dům Judský, navštíví Hospodin zástupů, a učiní je
jako koně ozdobného k boji.
4. Od něho úhel, od něho hřeb, od něho lučiště válečné, od něho též
pojde všeliký úředník.
5. A budou podobni rekům, pošlapávajíce do bláta na ulicích v boji,
když bojovati budou; nebo Hospodin s nimi, a zahanbí ty, kteříž jedou
na koních.
6. Posilním zajisté domu Judova, a dům Jozefův vysvobodím, a bezpečně
je osadím. Nebo lítost mám nad nimi, i budou, jako bych jich nezahnal;
nebo já jsem Hospodin Bůh jejich, a vyslyším je.
7. I budou Efraimští jako silný rek, a veseliti se bude srdce jejich
jako od vína. I jejich synové vidouce to, rozveselí se, a zpléše srdce
jejich v Hospodinu.
8. Šeptati jim budu, a tak je shromáždím; nebo je vykoupím, a
rozmnoženi budou, jakož rozmnoženi byli.
9. Nadto rozseji je mezi národy, aby na místech dalekých rozpomínali
se na mne, a živi jsouce s syny svými, navrátili se.
10. A tak je zase přivedu z země Egyptské, i z Assyrské shromáždím je,
a do země Galád a k Libánu přivedu je, ale nepostačí jim.
11. Protož pro těsnost přejde přes moře, a prorazí na moři vlnobití, i
vyschnou všecky hlubiny řeky, budeť snížena i pýcha Assyrie, a berla
Egypta odjata bude.
12. A posilním jich v Hospodinu, aby ve jménu jeho ustavičně chodili,
praví Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.