Bible kralická: Zachariáš, 12. kapitola

1. Břímě slova Hospodinova příčinou Izraele. Praví Hospodin, kterýž
roztáhl nebesa, a založil zemi, a sformoval ducha člověka, kterýž jest
v něm:
2. Aj, já postavím Jeruzalém jako číši, kteráž ku potácení přivede
všecky národy vůkol, kteříž budou proti Judovi v obležení, i proti
Jeruzalému.
3. Nýbrž stane se v ten den, že položím Jeruzalém jako kámen přetěžký
všechněm národům, jejž kdožkoli zdvihati budou, velmi se urazí, byť se
pak shromáždili proti němu všickni národové země.
4. V ten den, praví Hospodin, raním všelikého koně strnutím, a jezdce
jeho zblázněním, ale na dům Judský otevru oči své, a všecky koně
národů raním slepotou.
5. I dějí vůdcové Judští v srdci svém: Mámeť sílu, i obyvatelé
Jeruzalémští, v Hospodinu zástupů, Bohu svém.
6. V ten den učiním vůdce Judské podobné ohni zanícenému mezi dřívím,
a pochodni hořící mezi snopy, i zžíře na pravo i na levo všecky národy
vůkol, a ostojí Jeruzalém ještě na místě svém v Jeruzalémě.
7. Zachová Hospodin i stánky Judské prvé, aby se nevelebila ozdoba
domu Davidova a ozdoba, přebývajících v Jeruzalémě nad Judu.
8. V ten den chrániti bude Hospodin obyvatelů Jeruzalémských, a bude
nejnestatečnější z nich v ten den podobný Davidovi, a dům Davidův
podobný bohům, podobný andělu Hospodinovu před nimi.
9. Nebo stane se v ten den, že shledám všecky národy, kteříž přitáhnou
proti Jeruzalému, abych je zahladil.
10. A vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha milosti
a pokorných proseb. I obrátí zřetel ke mně, kteréhož jsou bodli, a
kvíliti budou nad ním jako kvílením nad jednorozeným; hořce, pravím,
plakati budou nad ním, jako hořce plačí nad prvorozeným.
11. V ten den bude veliké kvílení v Jeruzalémě, jako kvílení v
Adadremmon na poli Mageddo.
12. Nebo kvíliti bude země, každá čeled obzvláštně, čeled domu
Davidova obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně, čeled domu Nátanova
obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně,
13. Čeled domu Léví obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně, čeled Semei
obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně,
14. I všecky čeledi jiné, každá čeled obzvláštně, a ženy jejich
obzvláštně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.