Bible kralická: Zachariáš, 13. kapitola

1. V ten den bude studnice otevřená domu Davidovu a obyvatelům
Jeruzalémským, k obmytí hřícha i nečistoty.
2. Stane se také v ten den, praví Hospodin zástupů, že vyhladím jména
modl z země, tak že nebudou připomínány více, nýbrž také i ty proroky
a ducha nečistoty vyprázdním z země.
3. I stane se, prorokoval-li by někdo více, že jemu řeknou otec jeho a
matka jeho, kteříž jej zplodili: Nebudeš živ, proto že jsi lež mluvil
ve jménu Hospodinovu. I probodnou jej otec jeho a matka jeho, kteříž
jej zplodili, že prorokoval.
4. A tak stane se v ten den, že se budou styděti proroci ti, každý za
vidění své, když by prorokovali, aniž oblekou sukně z srstí, aby
klamali.
5. Ale dí každý: Nejsem já prorok. Muž, kterýž zemi dělá, jsem já;
nebo mne učil tomu člověk od dětinství mého.
6. A dí-li kdo jemu: Jaké to máš rány na rukou svých? I odpoví: Jimiž
jsem zbit v domě těch, kteříž mne milují.
7. Ó meči, prociť na pastýře mého, a na muže bližního mého, praví
Hospodin zástupů. Bí pastýře, a rozprchnou se ovce, ale zase obrátím
ruku svou k maličkým.
8. Nebo stane se po vší zemi této, praví Hospodin, že dvě částky
vyhlazeny budou v ní a zemrou, a třetí v ní zanechána bude.
9. A i tu třetí uvedu do ohně, a přeženu je, jako se přehání stříbro,
a zprubuji je, jako prubováno bývá zlato. Každý vzývati bude jméno mé,
a já vyslyším jej. Řeknu: Lid můj jest: a on dí: Hospodin jest Bůh
můj.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.