Bible kralická: Zachariáš, 14. kapitola

1. Aj, den Hospodinův přichází, a rozděleny budou kořisti tvé u
prostřed tebe.
2. Nebo shromáždím všecky národy proti Jeruzalému k boji, i bude
dobyto město, a domové zloupeni, a ženy zhanobeny budou. A když vyjde
díl města v zajetí, ostatek lidu nebude vyhlazeno z města.
3. Nebo Hospodin vytáhna, bude bojovati proti těm národům, jakž bojuje
v den potýkání.
4. I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti
Jeruzalému od východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly k východu a
k západu údolím velmi velikým, a odstoupí díl té hory na půlnoci, a
díl její na poledne.
5. I budete utíkati před údolím hor; nebo dosáhne údolí hor až k Azal.
Budete, pravím, utíkati, jako jste utíkali před země třesením za dnů
Uziáše krále Judského, když přijde Hospodin Bůh můj, a všickni svatí s
ním.
6. I stane se v ten den, že nebude světla drahého, ani tmy husté.
7. A tak bude den jeden, kterýž jest znám Hospodinu, aniž bude den,
ani noc; a však stane se, že v čas večera bude světlo.
8. Stane se také v ten den, že vycházeti budou vody živé z Jeruzaléma,
díl jich k moři východnímu, a díl jich k moři nejdalšímu. V létě i v
zimě bude.
9. A bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin
jediný, a jméno jeho jedno.
10. A učiněna bude všecka tato země jako rovina od Gaba k Remmon na
polední straně Jeruzalému, kterýž vyvýšen jsa, státi bude na místě
svém, od brány Beniaminovy až k místu brány první, a až k bráně
úhlové, a od věže Chananeel až k presu královskému.
11. A budou bydliti v něm, a nebude více v prokletí; město Jeruzalém
zajisté bezpečně seděti bude.
12. Tato pak bude rána, kterouž raní Hospodin všecky národy, kteříž by
bojovali proti Jeruzalému: Usuší tělo jednoho každého, stojícího na
nohách svých, a oči jednoho každého usvadnou v děrách svých, a jazyk
jednoho každého usvadne v ústech jejich.
13. I stane se v ten den, že bude znepokojení Hospodinovo veliké mezi
nimi, tak že uchopí jeden druhého ruku, a vztažena bude ruka jednoho
na ruku druhého.
14. Také i ty, Judo, bojovati budeš v Jeruzalémě, a shromážděno bude
zboží všech národů vůkol, zlato a stříbro, i roucha velmi mnoho.
15. A podobná bude rána koní, mezků, velbloudů a oslů i všech hovad,
kteráž budou v tom ležení, podobná ráně té.
16. I stane se, že kdožkoli pozůstane ze všech národů, kteříž by
přitáhli proti Jeruzalému, přicházeti budou z rok do roka klaněti se
králi Hospodinu zástupů a slaviti slavnost stánků.
17. I stane se, kdo z čeledí země nebude přicházeti do Jeruzaléma
klaněti se králi Hospodinu zástupů, že nebude na ně pršeti déšt.
18. A jestliže čeled Egyptská nevstoupí, ani přijde, jakkoli na ně ne
pršívá, přijde však táž rána, kterouž raní Hospodin národy, kteříž by
nepřicházeli k slavení slavnosti stánků.
19. Tať bude pokuta pro hřích Egyptských a pokuta pro hřích všech
národů, kteříž by nechodili k slavení slavnosti stánků.
20. V ten den bude na zvoncích koňských: Svatost Hospodinu; a bude
hrnců v domě Hospodinově jako číší před oltářem.
21. Nýbrž bude všeliký hrnec v Jeruzalémě a v Judstvu svatost
Hospodinu zástupů; a přicházejíce všickni, kteříž obětovati mají,
budou je bráti a vařiti v nich. Aniž bude Kananejský více v domě
Hospodina zástupů v ten den.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.