Bible kralická: Zachariáš, 2. kapitola

1. Opět pozdvihl jsem očí svých, a uzřel jsem, a aj muž, v jehož ruce
byla šnůra míry.
2. I řekl jsem: Kam jdeš? I řekl mi: Měřiti Jeruzaléma, abych viděl,
jak veliká širokost jeho, a jak veliká dlouhost jeho.
3. A aj, když anděl ten, kterýž mluvil se mnou, vycházel, jiný anděl
vycházel jemu vstříc.
4. A řekl jemu: Běž, mluv k mládenci tomu, řka: Po vsech bydliti budou
Jeruzalémští, pro množství lidu a dobytka u prostřed něho.
5. A já budu, praví Hospodin, jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u
prostřed něho.
6. Nuže, nuže, utectež již z země půlnoční, praví Hospodin, poněvadž
se čtyř stran světa volný průchod učinil jsem vám, praví Hospodin.
7. Nuže, Sione, kterýž přebýváš u dcery Babylonské, vydobuď se.
8. Nebo takto praví Hospodin zástupů: Po slávě poslal mne proti
národům těm, kteříž zloupili vás; nebo kdož se dotýká vás, dotýká se
zřítelnice oka mého.
9. Nebo aj, já zdvihnu ruku svou proti nim, a budou loupež služebníkům
svým, i zvíte, že Hospodin zástupů poslal mne.
10. Prozpěvuj a vesel se, dcero Sionská; nebo aj, já přijdu a budu
bydliti u prostřed tebe, praví Hospodin.
11. I připojí se národové mnozí k Hospodinu v ten den, a budou mým
lidem, a budu bydliti u prostřed tebe, i zvíš, že Hospodin zástupů
poslal mne k tobě.
12. Tehdy dědičně ujme Hospodin Judu, díl svůj, v zemi svaté, a vyvolí
zase Jeruzalém.
13. Umlkniž všeliké tělo před oblíčejem Hospodinovým, neboť procítí z
příbytku svatosti své.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.