Bible kralická: Zachariáš, 3. kapitola

1. Potom mi ukázal Jozue kněze nejvyššího, stojícího před andělem
Hospodinovým, a satana stojícího po pravici jeho, aby se mu protivil.
2. Ale Hospodin řekl satanu: Potresciž tě Hospodin, satane, potresciž
tě, pravím, Hospodin, kterýž vyvoluje Jeruzalém. Zdaliž tento není
jako hlavně vychvácená z ohně?
3. Jozue pak oblečen byl v roucha zmazaná, a stál před andělem.
4. I odpověděl a řekl těm, kteříž stáli před ním, řka: Vezměte roucho
to zmazané s něho. A řekl jemu: Pohleď, přenesl jsem s tebe nepravost
tvou, a oblékl jsem tě v roucha proměnná.
5. Opět řekl: Nechť vstaví čepici pěknou na hlavu jeho. I vstavili
čepici pěknou na hlavu jeho, a oblékli ho v roucha. Anděl pak
Hospodinův tu stál.
6. A osvědčil anděl Hospodinův Jozue, řka:
7. Takto praví Hospodin zástupů: Jestliže po cestách mých choditi
budeš, a jestliže stráž mou držeti budeš, budeš-li také souditi dům
můj, a budeš-li ostříhati síní mých: dámť zajisté to, abys chodil mezi
těmito přístojícími.
8. Slyš nyní, Jozue, kněže nejvyšší, ty i tovaryši tvoji, kteříž sedí
před tebou: Ačkoli muži ti jsou za zázrak, aj, já však přivedu
služebníka svého, Výstřelek.
9. Nebo aj, totoť jest ten kámen, kterýž kladu před Jozue, na kámen
jeden sedm očí; aj, já vyřeži na něm řezbu, praví Hospodin zástupů, a
odejmu nepravost té země jednoho dne.
10. V ten den, praví Hospodin zástupů, povoláte jeden každý bližního
svého pod vinný kmen a pod fík.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.