Bible kralická: Zachariáš, 4. kapitola

1. Potom navrátil se anděl, kterýž mluvil se mnou, a zbudil mne jako
muže, kterýž zbuzen bývá ze sna svého.
2. I řekl mi: Co vidíš? Jemuž jsem řekl: Vidím, že aj, svícen zlatý
všecken, a olejný dčbán na vrchu jeho, a sedm lamp jeho na něm, a sedm
nálevek k těm sedmi lampám, kteréž jsou na vrchu jeho.
3. A dvě olivy při něm, jedna po pravé straně dčbánu olejného, a druhá
po levé straně jeho.
4. Tehdy odpověděl jsem a řekl jsem andělu tomu, kterýž mluvil ke mně,
řka: Co ty věci jsou, pane můj?
5. A odpovídaje anděl, kterýž mluvil se mnou, řekl mi: Což nevíš, co
ty věci jsou? I řekl jsem: Nevím, pane můj.
6. Tedy odpovídaje, mluvil ke mně, řka: Toto jest slovo Hospodinovo k
Zorobábelovi, řkoucí: Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví
Hospodin zástupů.
7. Co jsi ty, ó horo veliká, před Zorobábelem? Rovina. Nebo doloží
nejvyšší kámen s hlučným prokřikováním: Milost, milost jemu.
8. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
9. Ruce Zorobábelovy založily dům tento, a ruce jeho dokonají. I zvíš,
že Hospodin zástupů poslal mne k vám.
10. Nebo kdož by pohrdal dnem malých začátků, poněvadž se veselí,
hledíce na ten kámen, totiž na závaží v ruce Zorobábelově, těch sedm
očí Hospodinových, procházejících všecku zemi?
11. Tedy odpovídaje jemu, řekl jsem? Co ty dvě olivy po pravé straně
toho svícnu, i po levé straně jeho?
12. Opět odpovídaje jemu, řekl jsem: Co ty dvě olivky, kteréž jsou
mezi dvěma trubicemi zlatými, kteréž vylévají z sebe zlato?
13. I mluvil ke mně, řka: Víš-liž, co ty věci jsou? I řekl jsem:
Nevím, pane můj.
14. Tedy řekl: To jsou ty dvě olivy, kteréž jsou u Panovníka vší země.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.