Bible kralická: Zachariáš, 5. kapitola

1. Potom opět pozdvihna očí svých, uzřel jsem, a aj, kniha letěla.
2. I řekl mi: Co vidíš? Jemuž jsem řekl: Vidím knihu letící, jejíž
dlouhost byla dvadcíti loktů a širokost desíti loktů.
3. Tedy řekl mi: Toto prokletí vyjde na širokost vší země. Nebo každý
zloděj podlé něho jako i ona vyhlazen, a každý přisahající podlé něho
jako i ona vyhlazen bude.
4. Vynesu je, praví Hospodin zástupů, aby došlo na dům zloděje, a na
dům přisahajícího skrze jméno mé falešně; anobrž bude bydliti u
prostřed domu jeho, a docela zkazí jej, i dříví jeho i kamení jeho.
5. Tedy vyšel anděl ten, kterýž mluvil se mnou, a řekl mi: Pozdvihni
nyní očí svých a viz, co jest to, což pochází.
6. I řekl jsem: Co jest? Kterýž odpověděl: Toto jest efi pocházející.
Řekl také: Toto jest oko její prohlédající všecku zemi.
7. A aj, plech tlustý olověný nesen byl, a přitom žena jedna, kteráž
seděla u prostřed té efi.
8. I řekl: Toto jest ta bezbožnost. I uvrhl ji do prostřed té efi,
uvrhl i ten plech olověný na vrch její.
9. A pozdvihna očí svých, uzřel jsem, a aj, dvě ženy vycházely, majíce
vítr v křídlách svých. Měly pak křídla podobná křídlům čápím, a
vyzdvihly tu efi mezi zemi a mezi nebe.
10. I řekl jsem andělu tomu, kterýž mluvil se mnou: Kam ony nesou tu
efi?
11. Kterýž řekl mi: Aby sobě vystavěla dům v zemi Sinear, kdež by
utvrzena byla a postavena na podstavku svém.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.