Bible kralická: Zachariáš, 6. kapitola

1. Potom opět pozdvihna očí svých, viděl jsem, a aj, čtyři vozové
vycházeli z prostředku dvou hor, hory pak ty byly hory ocelivé.
2. V prvním voze byli koni ryzí, a v druhém voze byli koni vraní,
3. V voze pak třetím koni bílí, a v voze čtvrtém koni strakatí a
hnědí.
4. Tedy odpovídaje, řekl jsem andělu, kterýž mluvil se mnou: Co tyto
věci, pane můj?
5. I odpověděl anděl ten a řekl mi: To jsou čtyři větrové nebeští,
vycházející odtud, kdež stáli před Panovníkem vší země.
6. Koni vraní zapřežení vycházejí do země půlnoční, a bílí vycházejí
za nimi, strakatí pak vycházejí do země polední.
7. Hnědí také vyšedše, chtěli jíti, aby schodili zemi. Protož řekl:
Jděte, schoďte zemi. I schodili zemi.
8. A povolav mne, mluvil ke mně, řka: Aj ti, kteříž vyšli do země
půlnoční, spokojili ducha mého v zemi půlnoční.
9. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
10. Vezmi od zajatých, od Cheldaje a od Tobiáše a od Jedaiáše, (a
přijdeš ty téhož dne, a vejdeš do domu Joziáše syna Sofoniášova),
kteříž jdou z Babylona,
11. Vezmi, pravím, stříbro a zlato, a udělej koruny, a vstav na hlavu
Jozue syna Jozadakova, kněze nejvyššího.
12. A mluviti budeš k němu, řka: Takto praví Hospodin zástupů, řka: Aj
muž, jehož jméno jest Výstřelek, kterýž z místa svého pučiti se bude,
ten vystaví chrám Hospodinův.
13. Nebo ten má vystavěti chrám Hospodinův, a tentýž zase přinese
slávu, a seděti a panovati bude na trůnu svém, a bude knězem na trůnu
svém, a rada pokoje bude mezi nimi oběma.
14. Budou pak ty koruny Chelemovi, a Tobiášovi, a Jedaiášovi, a
Chenovi synu Sofoniášovu na památku v chrámě Hospodinově.
15. Nebo dalecí přijdou, a budou stavěti chrám Hospodinův, i zvíte, že
Hospodin zástupů poslal mne k vám. A to se stane, jestliže skutečně
poslouchati budete hlasu Hospodina Boha svého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.