Bible kralická: Zachariáš, 8. kapitola

1. Opět stalo se slovo Hospodina zástupů, řkoucí:
2. Takto praví Hospodin zástupů: Horlil jsem pro Sion horlením
velikým, nýbrž rozhněváním velikým horlil jsem pro něj.
3. Takto praví Hospodin: Navrátil jsem se k Sionu, a bydlím u prostřed
Jeruzaléma, aby sloul Jeruzalém městem věrným, a hora Hospodina
zástupů horou svatosti.
4. Takto praví Hospodin zástupů: Ještěť sedati budou starci i baby na
ulicích Jeruzalémských, maje každý z nich hůl v ruce své pro sešlost
věku.
5. Ulice také města plné budou pacholat a děvčat, hrajících na ulicích
jeho.
6. Takto praví Hospodin zástupů: Zdali, že se to nepodobné zdá před
očima ostatků lidu tohoto dnů těchto, také před očima mýma nepodobné
bude? praví Hospodin zástupů.
7. Takto praví Hospodin zástupů: Aj, já vysvobozuji lid svůj z země
východní, a z země na západ slunce,
8. A přivedu je zase. I budou bydliti u prostřed Jeruzaléma, a budou
lidem mým, a já budu jejich Bohem v pravdě a v spravedlnosti.
9. Takto praví Hospodin zástupů: Posilňtež se ruce vaše, kteříž jste
slyšeli těchto dnů slova tato z úst proroků, od toho dne, v němž
založen jest dům Hospodina zástupů, že má chrám dostaven býti.
10. Nebo před těmito dny práce lidská, ani práce hovádek se
nenahražovala, nýbrž ani vycházejícímu ani vcházejícímu nebylo pokoje
pro nepřítele, nebo já spustil jsem všecky lidi jedny s druhými.
11. Nyní pak, ne jako ve dnech těch předešlých, činím ostatkům lidu
tohoto, praví Hospodin zástupů.
12. Ale rozsívání máte pokojné, vinný kmen vydává ovoce své, a země
vydává úrodu svou, nebesa také dávají rosu svou, a to všecko dávám v
dědictví ostatkům lidu tohoto.
13. A tak stane se, že jakož jste byli zlořečením mezi pohany, ó dome
Judský a dome Izraelský, tak zase vás chrániti budu, a budete
požehnáním. Nebojtež se, posilňte se ruce vaše.
14. Nebo takto praví Hospodin zástupů: Jakož jsem byl myslil zle
učiniti vám, když mne hněvali otcové vaši, praví Hospodin zástupů,
aniž jsem litoval:
15. Tak obrátě se, myslím v těchto dnech dobře činiti Jeruzalému a
domu Judskému. Nebojtež se.
16. Tyto pak věci jsou, kteréž činiti budete: Mluvte pravdu každý s
bližním svým, pravý a pokojný soud vynášejte v branách svých.
17. Aniž kdo bližnímu svému zlého obmýšlej v srdci svém, též přísahy
falešné nemilujte; nebo všecko to jest, čehož nenávidím, praví
Hospodin.
18. I stalo se slovo Hospodina zástupů ke mně, řkoucí:
19. Takto praví Hospodin zástupů: Půst čtvrtého měsíce, a půst pátého,
a půst sedmého, a půst desátého obrátí se domu Judskému v radost a
veselí, i v slavnosti rozkošné, ale pravdu a pokoj milujte.
20. Takto praví Hospodin zástupů: Ještěť budou přicházeti národové a
obyvatelé měst mnohých,
21. Přicházeti budou, pravím, obyvatelé jednoho k druhému, řkouce:
Poďmež s ochotností kořiti se tváři Hospodinově, a hledati Hospodina
zástupů. Půjdu i já.
22. A tak přijdou lidé mnozí a národové nesčíslní, aby hledali
Hospodina zástupů v Jeruzalémě, a kořili se tváři Hospodinově.
23. Takto praví Hospodin zástupů: V těch dnech chopí se deset mužů ze
všech jazyků těch národů, chopí se, pravím, podolka jednoho Žida,
řkouce: Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.