Bible kralická: Zachariáš, 9. kapitola

1. Břímě slova Hospodinova proti zemi, kteráž jest v vůkolí tvém, a
Damašek bude odpočinutí jeho. Nebo k Hospodinu zřetel člověka i všech
pokolení Izraelských.
2. Ano i do Emat dosáhne, do Týru i Sidonu, ačkoli jest moudrý velmi.
3. Vystavěltě sobě Týrus pevnost, a nashromáždil stříbra jako prachu,
a ryzího zlata jako bláta na ulicích.
4. Aj, Pán vyžene jej, a vrazí do moře sílu jeho, i on od ohně sežrán
bude.
5. Vida to Aškalon, báti se bude, i Gáza velikou bolest míti bude, též
i Akaron, proto že jej zahanbilo očekávání jeho. I zahyne král z Gázy,
a Aškalon neosedí.
6. A bude bydliti pankhart v Azotu, a tak vypléním pýchu
Filistinských.
7. Když pak odejmu vraždu jednoho každého od úst jeho, a ohavnosti
jeho od zubů jeho, připojen bude také i on Bohu našemu, aby byl jako
vývoda v Judstvu, a Akaron jako Jebuzejský.
8. A položím se vojensky u domu svého pro vojsko a pro ty, kteříž tam
i zase jdou; aniž půjde skrze ně více násilník, proto že se tak nyní
vidí očím mým.
9. Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj,
král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na
oslu, totiž na oslátku mladém.
10. Nebo vypléním vozy z Efraima a koně z Jeruzaléma, a vypléněna
budou lučiště válečná; nadto rozhlásí pokoj národům, a panování jeho
od moře až k moři, a od řeky až do končin země.
11. Anobrž ty, pro krev smlouvy své vypustil jsem vězně tvé z jámy, v
níž není žádné vody.
12. Navraťež se k ohradě, ó vězňové v naději postavení. A tak v ten
den, jakžť oznamuji, dvojnásobně nahradím tobě,
13. Když sobě napnu Judu a lučiště naplním Efraimem, a vzbudím syny
tvé, ó Sione, proti synům tvým, ó Javane, a nastrojím tě jako meč
udatného.
14. Nebo Hospodin proti nim se ukáže, a vynikne jako blesk střela
jeho. Panovník, pravím, Hospodin trubou troubiti bude, a pobéře se s
vichřicemi poledními.
15. Hospodin zástupů chrániti bude lidu svého, aby zmocníce se kamením
z praku, jedli a pili, prokřikujíce jako od vína, a naplní jakož číši
tak i rohy oltáře.
16. A tak je vysvobodí v ten den Hospodin Bůh jejich, jakožto stádce
lid svůj, a vystaveno bude kamení pěkně tesané místo korouhví v zemi
jeho.
17. Nebo aj, jaké blahoslavenství jeho, a jak veliká okrasa jeho!

Příspěvek byl publikován v rubrice Zachariáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.