Bible kralická: Žalm 118

1. Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá
milosrdenství jeho.
2. Rciž nyní, Izraeli, že na věky milosrdenství jeho.
3. Rciž nyní, dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho.
4. Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho.
5. V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi
Hospodin.
6. Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk?
7. Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se
těm, kteříž mne mají v nenávisti.
8. Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.
9. Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech.
10. Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil
jsem je.
11. Mnohokrát obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem
je.
12. Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo ve
jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
13. Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospodin spomohl
mi.
14. Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.
15. Hlas prokřikování a spasení v staních spravedlivých. Pravice
Hospodinova dokázala síly,
16. Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala
síly.
17. Neumruť, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy.
18. Trestaltě mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.
19. Otevřetež mi brány spravedlnosti, a vejda do nich, oslavovati budu
Hospodina.
20. Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí.
21. Tuť já tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel, a byls můj
vysvoboditel.
22. Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.
23. Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima.
24. Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a
veselme se v něm.
25. Prosím, Hospodine, zachovávejž již; prosím, Hospodine, dávej již
šťastný prospěch.
26. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu; dobrořečíme vám z
domu Hospodinova.
27. Bůh silný Hospodin, onť se zasvítil nám, važte beránky až k rohům
oltáře.
28. Bůh silný můj ty jsi, protož slaviti tě budu, Bože můj, vyvyšovati
tě budu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.