Bible kralická: Žalm 132

1. Píseň stupňů. Pamětliv buď, Hospodine, na Davida i na všecka
trápení jeho,
2. Jak se přísahou zavázal Hospodinu, a slib učinil Nejmocnějšímu
Jákobovu, řka:
3. Jistě že nevejdu do stánku domu svého, a nevstoupím na postel ložce
svého,
4. Aniž dám očím svým usnouti, ani víčkám svým zdřímati,
5. Dokudž nenajdu místa Hospodinu, k příbytkům Nejmocnějšímu Jákobovu.
6. Aj, uslyšavše o ní, že byla v kraji Efratském, našli jsme ji na
polích Jaharských.
7. Vejdemeť již do příbytků jeho, a skláněti se budeme u podnoží noh
jeho.
8. Povstaniž, Hospodine, a vejdi do odpočinutí svého, ty i truhla
velikomocnosti tvé.
9. Kněží tvoji ať se zobláčejí v spravedlnost, a svatí tvoji ať vesele
prozpěvují.
10. Pro Davida služebníka svého neodvracejž tváři pomazaného svého.
11. Učinilť jest Hospodin pravdomluvnou přísahu Davidovi, aniž se od
ní uchýlí, řka: Z plodu života tvého posadím na trůn tvůj.
12. Budou-li ostříhati synové tvoji smlouvy mé a svědectví mých,
kterýmž je vyučovati budu, také i synové jejich až na věky seděti
budou na stolici tvé.
13. Neboť jest vyvolil Hospodin Sion, oblíbil jej sobě za svůj
příbytek, řka:
14. Toť bude obydlí mé až na věky, tuť přebývati budu, nebo jsem sobě
to oblíbil.
15. Potravu jeho hojným požehnáním rozmnožím, chudé jeho chlebem
nasytím,
16. A kněží jeho v spasení zobláčím, a svatí jeho vesele prozpěvovati
budou.
17. Tuť způsobím, aby zkvetl roh Davidův; připravím svíci pomazanému
svému.
18. Nepřátely jeho v hanbu zobláčím, nad ním pak kvésti bude koruna

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.