Bible kralická: Žalm 14

1. Přednímu zpěváku, píseň Davidova. Říká blázen v srdci svém: Není
Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré.
2. Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo
rozumný a hledající Boha.
3. Všickni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by
činil dobré, není ani jednoho.
4. Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, že zžírají lid můj, jako
by chléb jedli? Hospodina pak nevzývají.
5. Tehdáž se náramně strašiti budou; nebo Bůh jest v rodině
spravedlivého.
6. Radu chudého potupujete, ale Hospodin jest naděje jeho.
7. Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Když Hospodin zase
přivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.