Bible kralická: Žalm 140

1. (140:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův. (140:2) Vysvoboď mne,
Hospodine, od člověka zlého, a od muže ukrutného ostříhej mne,
2. (140:3) Kteříž myslí zlé věci v srdci, a na každý den sbírají se k
válce.
3. (140:4) Naostřují jazyk svůj jako had, jed lítého hada jest ve
rtech jejich. Sélah.
4. (140:5) Ostříhej mne, Hospodine, od rukou bezbožníka, od muže
ukrutného zachovej mne, kteříž myslí podraziti nohy mé.
5. (140:6) Polékli pyšní na mne osídlo a provazy, roztáhli teneta u
cesty, a léčky své mi položili. Sélah.
6. (140:7) Řekl jsem Hospodinu: Bůh silný můj jsi, pozoruj, Hospodine,
hlasu pokorných modliteb mých.
7. (140:8) Hospodine Pane, sílo spasení mého, kterýž přikrýváš hlavu
mou v čas boje,
8. (140:9) Nedávej, Hospodine, bezbožnému, čehož žádostiv jest, ani
předsevzetí zlého vykonati jemu dopouštěj, aby se nepovýšil. Sélah.
9. (140:10) Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať
přikryje.
10. (140:11) Padej na ně uhlé řeřavé, a na oheň uvrz je, do jam
hlubokých, aby nemohli povstati.
11. (140:12) Člověk utrhač nebude upevněn na zemi, a muž ukrutný,
zlostí polapen jsa, padne.
12. (140:13) Vím, žeť se Hospodin zasadí o při chudého, a pomstí
nuzných.
13. (140:14) A tak spravedliví slaviti budou jméno tvé, a upřímí
přebývati před oblíčejem tvým.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.