Bible kralická: Žalm 143

1. Žalm Davidův. Hospodine, slyš modlitbu mou, pozoruj pokorné prosby
mé; pro pravdu svou vyslyš mne, i pro spravedlnost svou.
2. A nevcházej v soud s služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv
před tebou nižádný živý.
3. Nebo stihá nepřítel duši mou, potírá až k zemi život můj; na to mne
přivodí, abych bydlil v mrákotě, jako ti, kteříž již dávno zemřeli,
4. Tak že se svírá úzkostmi duch můj ve mně, u vnitřnosti mé hyne
srdce mé.
5. Rozpomínaje se na dny předešlé, a rozvažuje všecky skutky tvé, a
dílo rukou tvých rozjímaje,
6. Vztahuji ruce své k tobě, duše má jako země vyprahlá žádá tebe.
Sélah.
7. Pospěšiž a vyslyš mne, Hospodine, hyne duch můj; neukrývejž tváři
své přede mnou, neboť jsem podobný těm, kteříž sstupují do hrobu.
8. Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději
mám; oznam micestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě
pozdvihuji duše své.
9. Vytrhni mne z nepřátel mých, Hospodine, u tebeť se skrývám.
10. Nauč mne činiti vůle tvé, nebo ty jsi Bůh můj; duch tvůj dobrý
vediž mne jako po rovné zemi.
11. Pro jméno své, Hospodine, obživ mne, pro spravedlnost svou vyveď z
úzkosti duši mou.
12. A pro milosrdenství své vypleň nepřátely mé, a vyhlaď všecky,
kteříž trápí duši mou; nebo já jsem služebník tvůj.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.