Bible kralická: Žalm 145

1. Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a
dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
2. Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky
věků.
3. Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž
vystižena býti.
4. Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou
zvěstovati.
5. O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti
budu.
6. A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost
tvou budu vypravovati.
7. Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé
zpívati, řkouce:
8. Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého
milosrdenství.
9. Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky
jeho.
10. Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji
tobě dobrořečte.
11. Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12. Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu
království jeho.
13. Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad
jedním každým pokolením.
14. Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch
sklíčených.
15. Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas
příhodný.
16. Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné
vůle své.
17. Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve
všech skutcích svých.
18. Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž
ho vzývají v pravdě.
19. Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá
jim.
20. Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné
zatratí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.