Bible kralická: Žalm 18

1. (18:1) Přednímu zpěváku, služebníka Hospodinova Davida, kterýž
mluvil Hospodinu slova písně této v ten den, v němž ho vysvobodil
Hospodin z ruky všech nepřátel jeho i z ruky Saulovy, a řekl: (18:2) Z
vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodine, sílo má.
2. (18:3) Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný
můj, skála má, v němž naději skládám, štít můj a roh spasení mého, mé
útočiště.
3. (18:4) Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých
byl jsem vyproštěn.
4. (18:5) Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a proudové nešlechetných
předěsili mne.
5. (18:6) Bylyť jsou mne obklíčily bolesti hrobu, osídla smrti
zachvátila mne.
6. (18:7) V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal
jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a volání mé před oblíčejem
jeho přišlo v uši jeho.
7. (18:8) Tehdy pohnula se a zatřásla země, základové hor pohnuli se,
a třásli se pro rozhněvání jeho.
8. (18:9) Dým vystupoval z chřípí jeho, a oheň zžírající z úst jeho,
od něhož se uhlí rozpálilo.
9. (18:10) Nakloniv nebes, sstoupil, a mrákota byla pod nohami jeho.
10. (18:11) A sedě na cherubínu, letěl, letěl na peří větrovém.
11. (18:12) Udělal sobě z temností skrýši, vůkol sebe stánek svůj z
temných vod a hustých oblaků.
12. (18:13) Od blesku před ním oblakové jeho rozehnáni jsou, krupobití
i uhlí řeřavé.
13. (18:14) I hřímal na nebi Hospodin, a Nejvyšší vydal zvuk svůj, i
krupobití a uhlí řeřavé.
14. (18:15) Vystřelil i střely své, a rozptýlil je, a blýskáním častým
porazil je.
15. (18:16) I ukázaly se hlubiny vod, a odkryti jsou základové okršlku
pro žehrání tvé, Hospodine, pro dchnutí větru chřípí tvých.
16. (18:17) Poslav s výsosti, uchopil mne, vytáhl mne z velikých vod.
17. (18:18) Vytrhl mne od nepřítele mého silného, a od těch, kteříž
mne nenáviděli, ačkoli silnější mne byli.
18. (18:19) Předstihliť jsou mne byli v den trápení mého, ale Hospodin
byl mi podpora.
19. (18:20) Kterýž vyvedl mne na prostranno, vytrhl mne, nebo mne sobě
oblíbil.
20. (18:21) Odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty
rukou mých nahradil mi.
21. (18:22) Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, aniž jsem se
bezbožně strhl Boha svého.
22. (18:23) Všickni zajisté soudové jeho jsou přede mnou, a ustanovení
jeho neodložil jsem od sebe.
23. (18:24) Nýbrž upřímě choval jsem se k němu, a vystříhal jsem se
nepravosti své.
24. (18:25) Protož odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé
čistoty rukou mých, kteráž jest před očima jeho.
25. (18:26) Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš, a k člověku
upřímému upřímě se máš.
26. (18:27) K sprostnému sprostně se ukazuješ, a s převráceným
převráceně zacházíš.
27. (18:28) Lid pak ssoužený vysvobozuješ, a oči vysoké snižuješ.
28. (18:29) Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou; Hospodin Bůh můj
osvěcuje temnosti mé.
29. (18:30) Nebo v tobě proběhl jsem vojsko, a v Bohu svém přeskočil
jsem i zed.
30. (18:31) Boha tohoto silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti
Hospodinovy jsou přečištěné, onť jest štít všech, kteříž v něho
doufají.
31. (18:32) Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina, a kdo skalou kromě
Boha našeho?
32. (18:33) Ten Bůh silný přepasuje mne udatností, a činí dokonalou
cestu mou.
33. (18:34) Činí nohy mé jako laní, a na vysokostech mých postavuje
mne.
34. (18:35) Učí ruce mé boji, tak že lámi i lučiště ocelivé rukama
svýma.
35. (18:36) Tys mi také dodal štítu spasení svého, a pravice tvá
podpírala mne, a dobrotivost tvá mne zvelebila.
36. (18:37) Rozšířil jsi krokům mým místo pode mnou, a nepodvrtly se
nohy mé.
37. (18:38) Honil jsem nepřátely své, a postihl jsem je, aniž jsem se
navrátil, až jsem je vyhubil.
38. (18:39) Tak jsem je zranil, že nemohli povstati, padše pod nohy
mé.
39. (18:40) Ty jsi zajisté mne přepásal udatností k boji, povstávající
proti mně sehnul jsi pode mne.
40. (18:41) Nýbrž dals mi šíji nepřátel mých, abych ty, kteříž mne
nenáviděli, vyplénil.
41. (18:42) Volaliť jsou, ale nebylo spomocníka k Hospodinu, ale
nevyslyšel jich.
42. (18:43) I potřel jsem je jako prach u povětří, jako bláto na
ulicích rozšlapal jsem je.
43. (18:44) Ty jsi mne vyprostil z různic lidu, a postavils mne v
hlavu národům; lid, kteréhož jsem neznal, sloužil mi.
44. (18:45) Jakž jen zaslechli, uposlechli mne, cizozemci lhali mi.
45. (18:46) Cizozemci svadli a třásli se v ohradách svých.
46. (18:47) Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož buď
vyvyšován Bůh spasení mého,
47. (18:48) Bůh silný, kterýž mi pomsty poroučí, a podmaňuje mi lidi.
48. (18:49) Ty jsi vysvoboditel můj z moci nepřátel mých, také i nad
povstávající proti mně vyvýšils mne, a od člověka ukrutného vyprostils
mne.
49. (18:50) A protož chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.