Bible kralická: Žalm 2

1. Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují?
2. Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti
Hospodinu, a proti pomazanému jeho,
3. Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy
jejich.
4. Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.
5. Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí
je, řka:
6. Jáť jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou.
7. Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já
dnes zplodil jsem tě.
8. Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země,
vládařství tvé.
9. Roztlučeš je prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš
je.
10. A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští.
11. Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.
12. Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na cestě, jakž
by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž
doufají v něho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.