Bible kralická: Žalm 20

1. (20:1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (20:2) Vyslyšiž tě Hospodin
v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova.
2. (20:3) Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.
3. (20:4) Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel
obrať. Sélah.
4. (20:5) Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.
5. (20:6) I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho
korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé.
6. (20:7) Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a
že jej vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v jeho přesilné pravici
jest spasení.
7. (20:8) Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina
Boha našeho sobě připomínáme.
8. (20:9) A protož oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a
zmužile stojíme.
9. (20:10) Hospodine, zachovávejž nás, i král ať slyší nás, když k
němu volati budeme.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.