Bible kralická: Žalm 21

1. (21:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův. (21:2) Hospodine, v síle
tvé raduje se král, a v spasení tvém veselí se přenáramně.
2. (21:3) Žádost srdce jeho dal jsi jemu, a prosbě rtů jeho neodepřel
jsi. Sélah.
3. (21:4) Předšel jsi jej zajisté hojným požehnáním, vstavil jsi na
hlavu jeho korunu z ryzího zlata.
4. (21:5) Života požádal od tebe, a dal jsi mu prodlení dnů na věky
věků.
5. (21:6) Veliká jest sláva jeho v spasení tvém, důstojností a krásou
přioděl jsi jej.
6. (21:7) Nebo jsi jej vystavil za příklad hojného požehnání až na
věky, rozveselil jsi jej radostí oblíčeje svého.
7. (21:8) A poněvadž král doufá v Hospodina, a v milosrdenství
Nejvyššího, nepohneť se.
8. (21:9) Najdeť ruka tvá všecky nepřátely své, dosáhne pravice tvá
těch, kteříž tě nenávidí.
9. (21:10) Uvržeš je jako do peci ohnivé v čas rozhněvání svého;
Hospodin v prchlivosti své sehltí je, a oheň sžíře je.
10. (21:11) Plémě jejich z země vyhladíš, a símě jejich z synů
lidských,
11. (21:12) Nebo jsou proti tobě ukládali zlost, myslili na
nešlechetnost, ač ji dovesti nemohli.
12. (21:13) Protož je vystavíš za cíl, na tětiva svá přikládati budeš
proti tváři jejich.
13. (21:14) Zjeviž se, ó Hospodine, v síle své, a budemeť zpívati a
oslavovati udatnost tvou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.