Bible kralická: Žalm 22

1. (22:1) Přednímu zpěváku k času jitřnímu, žalm Davidův. (22:2) Bože
můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a
od slov naříkání mého.
2. (22:3) Bože můj, přes celý den volám, a neslyšíš, i v noci, a
nemohu se utajiti.
3. (22:4) Ty zajisté jsi svatý, zůstávající vždycky k veliké chvále
Izraelovi.
4. (22:5) V toběť doufali otcové naši, doufali, a vysvobozovals je.
5. (22:6) K tobě volávali, a spomáhals jim; v tobě doufali, a nebývali
zahanbeni.
6. (22:7) Já pak červ jsem, a ne člověk, útržka lidská a povrhel
vůbec.
7. (22:8) Všickni, kteříž mne vidí, posmívají se mi, ošklebují se, a
hlavami potřásají, říkajíce:
8. (22:9) Spustiltě se na Hospodina, nechť ho vysvobodí; nechať jej
vytrhne, poněvadž se mu v něm zalíbilo.
9. (22:10) Ješto ty jsi, kterýž jsi mne vyvedl z života, ustaviv mne v
doufání při prsích matky mé.
10. (22:11) Na tebeť jsem uvržen od narození svého, od života matky mé
Bůh můj ty jsi.
11. (22:12) Nevzdalujž se ode mne, nebo ssoužení blízké jest, a nemám
spomocníka.
12. (22:13) Obkličujíť mne býkové mnozí, silní volové z Bázan
obstupují mne.
13. (22:14) Otvírají na mne ústa svá, jako lev rozsapávající a řvoucí.
14. (22:15) Jako voda rozplynul jsem se, a rozstoupily se všecky kosti
mé, a srdce mé jako vosk rozpustilo se u prostřed vnitřností mých.
15. (22:16) Vyprahla jako střepina síla má, a jazyk můj přilnul k
dásním mým, anobrž v prachu smrti položils mne.
16. (22:17) Nebo psi obskočili mne, rota zlostníků oblehla mne,
zprobijeli ruce mé i nohy mé.
17. (22:18) Mohl bych sčísti všecky kosti své, oni pak hledí na mne, a
dívají se mi.
18. (22:19) Dělí mezi sebou roucha má, a o můj oděv mecí los.
19. (22:20) Ale ty, Hospodine, nevzdalujž se, sílo má, přispěj k
spomožení mému.
20. (22:21) Vychvať od meče duši mou, a z moci psů jedinkou mou.
21. (22:22) Zachovej mne od úst lva, a od rohů jednorožcových vyprosť
mne.
22. (22:23) I budu vypravovati bratřím svým o jménu tvém, u prostřed
shromáždění chváliti tě budu, řka:
23. (22:24) Kteříž se bojíte Hospodina, chvalte jej, všecko símě
Jákobovo ctěte jej, a boj se ho všecka rodino Izraelova.
24. (22:25) Nebo nepohrdá, ani se odvrací od trápení ztrápeného, aniž
skrývá tváři své od něho, nýbrž když k němu volá, vyslýchá jej.
25. (22:26) O tobě chvála má v shromáždění velikém, sliby své plniti
budu před těmi, kteříž se bojí tebe.
26. (22:27) Jísti budou tiší a nasyceni budou, chváliti budou
Hospodina ti, kteříž ho hledají, živo bude srdce vaše na věky.
27. (22:28) Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a
skláněti se budou před ním všecky čeledi národů.
28. (22:29) Nebo Hospodinovo jest království, a onť panuje nad národy.
29. (22:30) Jísti budou a skláněti se před ním všickni tuční země,
jemu se klaněti budou všickni sstupující do prachu, a kteříž duše své
nemohou při životu zachovati.
30. (22:31) Símě jejich sloužiti mu bude, a přičteno bude ku Pánu v
každém věku.
31. (22:32) Přijdouť, a lidu, kterýž z nich vyjde, vypravovati budou
spravedlnost jeho; nebo ji skutkem vykonal.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.