Bible kralická: Žalm 27

1. Davidův. Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti?
Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti?
2. Útok učinivše na mne zlostníci, k sežrání těla mého, protivníci
moji a nepřátelé moji, sami se potkli a padli.
3. Protož byť i stany své proti mně rozbili, nebude se lekati srdce
mé; byť se pozdvihla proti mně i válka, na toť se já spouštím.
4. Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati budu: Abych
přebýval v domě Hospodinově po všecky dny života svého, a spatřoval
okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrámě jeho.
5. Nebo tu mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši
stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne.
6. A tak vyvýšena bude hlava má nad nepřátely mými, kteříž mne
obklíčili; i budu obětovati v stánku jeho oběti plésání, prozpěvovati
a chvály vzdávati budu Hospodinu.
7. Slyš mne, Hospodine, hlasem volajícího, a smiluj se nade mnou, i
vyslyš mne.
8. O tobě přemýšlí srdce mé, že velíš, řka: Hledejte tváři mé, a
protož tváři tvé, Hospodine, hledati budu.
9. Neskrývejž tváři své přede mnou, aniž zamítej v hněvě služebníka
svého; spomožení mé býval jsi, neopouštěj mne, aniž se mne zhošťuj,
Bože spasení mého.
10. Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě
přivine.
11. Vyuč mne, Hospodine, cestě své, a veď mne po stezce přímé pro ty,
jenž mne střehou.
12. Nevydávejž mne líbosti protivníků mých, neboť by ostáli proti mně
svědkové lživí, i ten, jenž dýše ukrutností.
13. Bychť nevěřil, že užívati budu dobroty Hospodinovy v zemi živých,
nikoli bych neostál.
14. Očekávejž na Hospodina, posilň se, a onť posilní srdce tvého;
protož očekávej na Hospodina.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.