Bible kralická: Žalm 30

1. (30:1) Žalm písně, při posvěcení domu Davidova. (30:2) Vyvyšovati
tě budu, Hospodine, nebo jsi vyvýšil mne, aniž jsi obradoval nepřátel
mých nade mnou.
2. (30:3) Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne.
3. (30:4) Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne,
abych s jinými nesstoupil do hrobu.
4. (30:5) Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku
svatosti jeho.
5. (30:6) Nebo na kratičko trvá v hněvě svém, všecken pak život v
dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se
prozpěvování.
6. (30:7) I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na
věky.
7. (30:8) Nebo ty, Hospodine, podlé dobře líbezné vůle své silou
upevnil jsi horu mou, ale jakž jsi skryl tvář svou, byl jsem
přestrašen.
8. (30:9) I volal jsem k tobě, Hospodine, Pánu pokorně jsem se modlil,
řka:
9. (30:10) Jaký bude užitek z mé krve, jestliže sstoupím do jámy?
Zdaliž tě prach oslavovati bude? Zdaliž zvěstovati bude pravdu tvou?
10. (30:11) Vyslyšiž, Hospodine, a smiluj se nade mnou, Hospodine,
budiž můj spomocník.
11. (30:12) I obrátil jsi mi pláč můj v plésání, odvázal jsi pytel
můj, a přepásals mne veselím.
12. (30:13) Protož tobě žalmy zpívati bude jazyk můj, a nebude mlčeti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.