Bible kralická: Žalm 32

1. Žalm Davidův vyučující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno
přestoupení, a jehož hřích přikryt jest.
2. Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti, a v jehož
duchu lsti není.
3. Já když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne.
4. Nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá, tak že přirozená
vlhkost má obrátila se v sucho letní. Sélah.
5. Protož hřích svůj oznámil jsem tobě, a nepravosti své jsem neukryl.
Řekl jsem: Vyznám na sebe Hospodinu přestoupení svá, a ty jsi odpustil
nepravost hříchu mého. Sélah.
6. Za to se tobě bude modliti každý svatý, v času příhodném k nalezení
tebe; pročež vody mnohé v rozvodnění k němu nedosáhnou.
7. Ty jsi skrýše má, od ssoužení zachováš mne, a plésáním vítězným
obdaříš. Sélah.
8. Já tobě k srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys
choditi měl; dámť radu, oči své na tě obrátě.
9. Nebývejte jako kůň a jako mezek, kteříž rozumu nemají, jejichž ústa
uzdou a udidly sevříti musíš, aby tobě neškodili.
10. Mnohé bolesti jsou bezbožníka, ale toho, jenž naději skládá v
Hospodinu, milosrdenství obklíčí.
11. Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpěvujte
všickni srdce upřímého.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.