Bible kralická: Žalm 33

1. Veselte se spravedliví v Hospodinu, na upříméť přísluší chválení.
2. Oslavujte Hospodina na harfě, na loutně, a na nástroji o desíti
strunách, žalmy zpívejte jemu.
3. Zpívejte jemu píseň novou, a huďte dobře a zvučně.
4. Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé.
5. Milujeť spravedlnost a soud, milosrdenství Hospodinova plná jest
země.
6. Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko
vojsko jejich.
7. Onť shrnul jako na hromadu vody mořské, a složil na poklad
propasti.
8. Boj se Hospodina všecka země, děstež se před ním všickni obyvatelé
okršlku zemského.
9. Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.
10. Hospodin ruší rady národů, a v nic obrací přemyšlování lidská.
11. Rada pak Hospodinova na věky trvá, myšlení srdce jeho od národu do
pronárodu.
12. Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem jeho, lid ten,
kterýž sobě on vyvolil za dědictví.
13. Hospodin patře s nebe, vidí všecky syny lidské,
14. Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země.
15. Ten, kterýž stvořil srdce jednoho každého z nich, spatřuje všecky
skutky jejich.
16. Nebývá král zachován skrze mnohý zástup, ani udatný rek vysvobozen
skrze velikou moc svou.
17. Oklamavatelný jest kůň k spomožení, aniž ve množství síly své
vytrhuje.
18. Aj, oči Hospodinovy patří na ty, kteříž se ho bojí, a na ty,
kteříž očekávají milosrdenství jeho,
19. Aby vyprostil od smrti duše jejich, a živil je v čas hladu.
20. Duše naše očekává na Hospodina, on jest spomožení naše, a pavéza
naše.
21. V něm zajisté rozveselí se srdce naše, nebo ve jménu jeho svatém
naději skládáme.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.