Bible kralická: Žalm 34

1. (34:1) Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež
jsa od něho vyhnán, odšel. (34:2) Dobrořečiti budu Hospodinu každého
času, vždycky chvála jeho v ústech mých.
2. (34:3) V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší,
budou se veseliti.
3. (34:4) Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně
vyvyšujme.
4. (34:5) Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů
mých vytrhl mne.
5. (34:6) Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou
zahanbeny tváři jejich, ale řkou:
6. (34:7) Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí
jeho vysvobodil jej.
7. (34:8) Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho
bojí, a zastává jich.
8. (34:9) Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený
člověk, kterýž doufá v něho.
9. (34:10) Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku
ti, kdož se ho bojí.
10. (34:11) Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž
hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.
11. (34:12) Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově
vyučovati vás budu.
12. (34:13) Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby
užíval dobrých věcí?
13. (34:14) Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
14. (34:15) Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.
15. (34:16) Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k
volání jejich:
16. (34:17) Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé
věci, aby vyplénil z země památku jejich.
17. (34:18) Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech
jejich úzkostí je vytrhuje.
18. (34:19) Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce
skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.
19. (34:20) Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech
jej vytrhuje.
20. (34:21) Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.
21. (34:22) Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí
spravedlivého, zkaženi budou.
22. (34:23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou
zkaženi, kteříž doufají v něho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.