Bible kralická: Žalm 37

1. Žalm Davidův. Nehněvej se příčinou zlostníků, nechtěj záviděti těm,
kteříž páší nepravost.
2. Nebo jako tráva v náhle podťati budou, a jako zelená bylina
uvadnou.
3. Doufej v Hospodina, a
4. Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.
5. Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté
všecko spraví.
6. A vyvedeť spravedlnost tvou jako světlo, a nevinu tvou jako
poledne.
7. Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se
příčinou toho, jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž
provodí, cožkoli umyslil.
8. Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys
zle činiti chtěl.
9. Nebo zlostníci vypléněni budou, ale ti, kteříž očekávají na
Hospodina, dědičně zemí vládnouti budou.
10. Po malé chvíli zajisté, anť bezbožníka nebude, a pohledíš na místo
jeho, anť ho již není.
11. Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství
pokoje.
12. Zle myslí bezbožník o spravedlivém, a škřipí na něj zuby svými,
13. Ale Hospodin směje se jemu; nebo vidí, že se přibližuje den jeho.
14. Vytrhujíť bezbožníci meč, a natahují lučiště své, aby porazili
chudého a nuzného, aby hubili ty, kteříž jsou ctného obcování;
15. Ale meč jejich vejde v jejich srdce, a lučiště jejich budou
polámána.
16. Lepší jest málo, což má spravedlivý, než veliká bohatství
bezbožníků mnohých.
17. Nebo ramena bezbožných polámána budou, spravedlivé pak zdržuje
Hospodin.
18. Znáť Hospodin dny upřímých, protož dědictví jejich na věky
zůstane.
19. Nebudouť zahanbeni v čas zlý, a ve dnech hladu nasyceni budou;
20. Ale bezbožníci zahynou, a nepřátelé Hospodinovi, jak tuk beranů s
dymem mizí, tak zmizejí.
21. Vypůjčuje bezbožník, a nemá co oplatiti, ale spravedlivý milost
činí, a rozdává.
22. Nebo požehnaní ode Pána zemí vládnouti budou, ale zlořečení od
něho budou vypléněni.
23. Krokové člověka spravedlivého od Hospodina spravováni bývají, a
cestu jeho libuje.
24. Jestliže by upadl, neurazí se; nebo Hospodin drží jej za ruku
jeho.
25. Mlad jsem byl, a sstaral jsem se, a neviděl jsem spravedlivého
opuštěného, ani semene jeho žebrati chleba.
26. Každého dne milost činí, i půjčuje, a však símě jeho jest v
požehnání.
27. Odstup od zlého, a čiň dobré, a bydliti budeš na věky.
28. Nebo Hospodin miluje soud, a neopouští svatých svých, na věky v
stráži jeho budou; símě pak bezbožníků bude vypléněno.
29. Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati
budou.
30. Ústa spravedlivého mluví moudrost, a jazyk jeho vynáší soud.
31. Zákon Boha jeho jest v srdci jeho, pročež nepodvrtnou se nohy
jeho.
32. Špehujeť bezbožník po spravedlivém, a hledá ho zahubiti;
33. Ale Hospodin ho nenechá v ruce jeho, aniž ho dopustí potupiti,
když by souzen byl.
34. Očekávejž tedy na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě
povýší, abys dědičně obdržel zemi, z níž že vykořeněni budou
bezbožníci, uhlédáš.
35. Viděl jsem bezbožníka hrozné síly, an se rozložil jako zelený
samorostlý strom.
36. Ale tudíž pominul, a aj nebylo ho; nebo hledal jsem ho, a není
nalezen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.