Bible kralická: Žalm 40

1. (40:1) Přednímu zpěváku, Davidův žalm. (40:2) Žádostivě očekával
jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání.
2. (40:3) A vytáhl mne z čisterny hlučící, i z bláta bahnivého, a
postavil na skále nohy mé, a kroky mé utvrdil.
3. (40:4) A tak vložil v ústa má píseň novou, chválu Bohu našemu, což
když uhlédají mnozí, i báti se, i doufání skládati budou v Hospodinu.
4. (40:5) Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou
naději, a neohlédá se na pyšné, ani na ty, kteříž se ke lži uchylují.
5. (40:6) Mnohé věci činíš ty, Hospodine Bože můj, a divní jsou
skutkové tvoji i myšlení tvá o nás; není, kdo by je pořád vyčísti mohl
před tebou. Já chtěl-li bych je vymluviti a vypraviti, mnohem více
jich jest, nežli vypraveno býti může.
6. (40:7) Oběti a daru neoblíbils, ale uši jsi mi otevřel; zápalu a
oběti za hřích nežádal jsi.
7. (40:8) Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, jakož v knihách psáno jest o mně.
8. (40:9) Abych činil vůli tvou, Bože můj, líbost mám; nebo zákon tvůj
jest u prostřed vnitřností mých.
9. (40:10) Ohlašoval jsem spravedlnost v shromáždění velikém; aj, rtů
svých že jsem nezdržoval, ty znáš, Hospodine.
10. (40:11) Spravedlnosti tvé neukryl jsem u prostřed srdce svého,
pravdu tvou a spasení tvé vypravoval jsem, nezatajil jsem
milosrdenství tvého a pravdy tvé v shromáždění velikém.
11. (40:12) Ty pak, Hospodine, nevzdaluj slitování svých ode mne;
milosrdenství tvé a pravda tvá vždycky ať mne ostříhají.
12. (40:13) Neboť jsou mne obklíčily zlé věci, jimž počtu není;
dostihly mne mé nepravosti, tak že prohlédnouti nemohu; rozmnožily se
nad počet vlasů hlavy mé, a srdce mé opustilo mne.
13. (40:14) Račiž ty mne, Hospodine, vysvoboditi; Hospodine, pospěšiž
ku pomoci mé.
14. (40:15) Zahanbeni buďte, a zapyřte se všickni, kteříž hledají duše
mé, aby ji zahladili; zpět obráceni a v potupu dáni buďte, kteříž
líbost mají v neštěstí mém.
15. (40:16) Přijdiž na ně spuštění za to, že mne k hanbě přivésti
usilují, říkajíce: Hahá, hahá.
16. (40:17) Ale ať radují a veselí se v tobě všickni hledající tebe, a
milující spasení tvé ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin.
17. (40:18) Já pak ačkoli chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne.
Pomoc má a vysvoboditel můj ty jsi. Bože můj, neprodlévejž.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.