Bible kralická: Žalm 48

1. (48:1) Píseň žalmu synů Chóre. (48:2) Veliký jest Hospodin, a
převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, na hoře svatosti své.
2. (48:3) Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, k straně
půlnoční, město krále velikého.
3. (48:4) Bůh na palácích jeho, a znají ho býti vysokým hradem.
4. (48:5) Nebo aj, králové když se shromáždili a spolu táhli,
5. (48:6) Sami to uzřevše, velmi se divili, a předěšeni byvše, náhle
utíkali.
6. (48:7) Tuť jest je strach popadl, a bolest jako ženu rodící.
7. (48:8) Větrem východním rozrážíš lodí Tarské.
8. (48:9) Jakž jsme slýchali, tak jsme spatřili, v městě Hospodina
zástupů, v městě Boha našeho. Bůh upevní je až na věky.
9. (48:10) Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu
tvého.
10. (48:11) Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země;
pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.
11. (48:12) Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny
soudů Božích.
12. (48:13) Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.
13. (48:14) Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho,
abyste uměli vypravovati věku potomnímu,
14. (48:15) Že tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, a že on vůdce náš
bude až do smrti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.