Bible kralická: Žalm 49

1. (49:1) Přednímu kantoru z synů Chóre, žalm. (49:2) Slyšte to
všickni národové, pozorujte všickni obyvatelé zemští.
2. (49:3) Tak z lidu obecného, jako z povýšených, tak bohatý, jako
chudý.
3. (49:4) Ústa má mluviti budou moudrost, a přemyšlování srdce mého
rozumnost.
4. (49:5) Nakloním k přísloví ucha svého, a při harfě vykládati budu
přípovídku svou.
5. (49:6) I proč se báti mám ve dnech zlých, aby nepravost těch,
kteříž mi na paty šlapají, mne obklíčiti měla?
6. (49:7) Kteříž doufají v svá zboží, a množstvím bohatství svého se
chlubí.
7. (49:8) Žádný bratra svého nijakž vykoupiti nemůže, ani Bohu za něj
dáti mzdy vyplacení,
8. (49:9) (Neboť by velmi drahé musilo býti vyplacení duše jejich,
protož nedovedeť toho na věky),
9. (49:10) Aby živ byl věčně, a neviděl porušení.
10. (49:11) Nebo se vídá, že i moudří umírají, blázen a hovadný člověk
zaroveň hynou, zboží svého i cizím zanechávajíce.
11. (49:12) Myšlení jejich jest, že domové jejich věční jsou, a
příbytkové jejich od národu do pronárodu; pročež je po krajinách
nazývají jmény svými.
12. (49:13) Ale člověk v slávě netrvá, jsa podobný hovadům, kteráž
hynou.
13. (49:14) Taková snažnost jejich jest bláznovstvím při nich, však
potomci jejich ústy svými to schvalují. Sélah.
14. (49:15) Jako hovada v pekle skladeni budou, smrt je žráti bude,
ale upřímí panovati budou nad nimi v jitře; způsob pak oněchno aby
zvetšel, z příbytku svého octnou se v hrobě.
15. (49:16) Ale Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme.
Sélah.
16. (49:17) Neboj se, když by někdo zbohatl, a když by se rozmnožila
sláva domu jeho.
17. (49:18) Při smrti zajisté ničeho nevezme, aniž sstoupí za ním
sláva jeho.
18. (49:19) Ačťkoli duši své, pokudž jest živ, lahodí; k tomu chválí
jej i jiní, když sobě čistě povoluje:
19. (49:20) A však musí se odebrati za věkem otců svých, a na věky
světla neuzří.
20. (49:21) Summou: Člověk jsa ve cti, neusrozumí-li sobě, bývá učiněn

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.