Bible kralická: Žalm 51

1. (51:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův, (51:2) Když k němu přišel
Nátan prorok, po jeho vjití k Betsabé. (51:3) Smiluj se nade mnou,
Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď
přestoupení má.
2. (51:4) Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť
mne.
3. (51:5) Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest
ustavičně.
4. (51:6) Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma
dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v
soudech svých.
5. (51:7) Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka
má.
6. (51:8) Aj, ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost
zjevil jsi mi.
7. (51:9) Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh
bělejší budu.
8. (51:10) Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé,
kteréž jsi potřel.
9. (51:11) Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky
nepravosti mé.
10. (51:12) Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u
vnitřnostech mých.
11. (51:13) Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého
neodjímej ode mne.
12. (51:14) Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď
mne.
13. (51:15) I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k
tobě se obraceli.
14. (51:16) Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, ó Bože, Bože
spasiteli můj, a budeť s veselím prozpěvovati jazyk můj o
spravedlnosti tvé.
15. (51:17) Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu
tvou.
16. (51:18) Nebo neoblíbil bys oběti, bychť ji i dal, aniž bys zápalu
přijal.
17. (51:19) Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným,
Bože, nezhrzíš.
18. (51:20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi
Jeruzalémské.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.