Bible kralická: Žalm 59

1. (59:1) Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazujž, Davidův žalm zlatý,
když poslal Saul, aby střehouc domu, zabili ho. (59:2) Vytrhni mne od
nepřátel mých, Bože můj; před těmi, kteříž povstávají proti mně,
bezpečna mne učiň.
2. (59:3) Vytrhni mne od těch, kteříž páší nepravost, a od mužů
vražedlných zachovej mne.
3. (59:4) Neb aj, zálohy činí duši mé, sbírají se proti mně mocní, bez
mého provinění a bez hříchu mého, ó Hospodine.
4. (59:5) Beze vší mé nepravosti sbíhají se, a strojí; povstaniž mně
vstříc, a popatř.
5. (59:6) Sám ty, Hospodine Bože zástupů, Bože Izraelský, prociť, abys
navštívil všecky národy, aniž se smilovávej nad kterým z těch
převrácenců nešlechetných. Sélah.
6. (59:7) Navracejí se k večerou, štěkají jako psi, a běhají okolo
města.
7. (59:8) Aj, coť vynášejí ústy svými! Mečové jsou ve rtech jejich,
nebo říkají: Zdaliž kdo slyší?
8. (59:9) Ale ty, Hospodine, směješ se jim, posmíváš se všechněm
národům.
9. (59:10) Když on moc provozuje, na tebe pozor míti budu, nebo ty,
Bože, jsi hrad můj vysoký.
10. (59:11) Bůh mně milosrdný předejdeť mne, Bůh dá mi viděti pomstu
nad nepřátely mými.
11. (59:12) Nezbijej jich, aby nezapomněl lid můj, ale zmítej jimi
mocí svou, a sházej je, pavézo naše, ó Pane.
12. (59:13) Hřích úst svých, slova rtů svých, (postiženi jsouce v pýše
své, pro prokletí a chřadnutí), ať vypravují.
13. (59:14) Zahlaď v prchlivosti, zahlaď je, ať jich není, ať poznají,
že Bůh panuje v Jákobovi i do končin země. Sélah.
14. (59:15) I nechažť se pak zase navracejí k večerou, štěkají jako
psi, a běhají okolo města.
15. (59:16) Nechať těkají, a potravy hledají, však hladovití jsouce,
uložiti se musejí.
16. (59:17) Já pak zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasitě
slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký, a
útočiště v den ssoužení mého.
17. (59:18) A posilen jsa, žalmy tobě zpívati budu; nebo jsi Bůh,

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.