Bible kralická: Žalm 6

1. (6:1) Přednímu kantoru na neginot, k nízkému zpěvu, žalm Davidův.
(6:2) Hospodine, netresci mne v hněvě svém, ani v prchlivosti své
kárej mne.
2. (6:3) Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav
mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.
3. (6:4) Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až
dokavad?
4. (6:5) Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro
milosrdenství své.
5. (6:6) Nebo mrtví nezpomínají na tebe, a v hrobě kdo tě bude
oslavovati?
6. (6:7) Ustávám v úpění svém, ložce své každé noci svlažuji, slzami
svými postel svou smáčím.
7. (6:8) Sškvrkla se zámutkem tvář má, sstarala se příčinou všech
nepřátel mých.
8. (6:9) Odstuptež ode mne všickni činitelé nepravosti; neboť jest
vyslyšel Hospodin hlas pláče mého.
9. (6:10) Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Ho spodin modlitbu
mou přijal.
10. (6:11) Nechažť se zastydí a předěsí zřejmě všickni nepřátelé moji,
nechažť jsou zpět obráceni a rychle zahanbeni.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.