Bible kralická: Žalm 65

1. (65:1) Přednímu z kantorů žalm, Davidova píseň. (65:2) Na tobě
přestávati sluší, ó Bože, tebe na Sionu chváliti, a tu tobě slib
vyplňovati.
2. (65:3) Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti
bude.
3. (65:4) Mnohé nepravosti, kteréž se zmocnily nás, a přestoupení naše
ty očistíš.
4. (65:5) Blahoslavený, kohož vyvoluješ, a přivodíš, aby obýval v
síňcích tvých. Tuť nasyceni budeme dobrým domu tvého, v svatyni chrámu
tvého.
5. (65:6) Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení
našeho, naděje všech končin země i moře dalekého,
6. (65:7) Kterýž upevňuješ hory mocí svou, silou jsa přepásán,
7. (65:8) Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření
se národů,
8. (65:9) Tak že se báti musejí obyvatelé končin zázraků tvých, kteréž
nastáváním jitra a večera k plésání přivodíš.
9. (65:10) Navštěvuješ zemi a svlažuješ ji, hojně ji obohacuješ. Potok
Boží naplňován bývá vodami, i nastrojuješ obilé jejich, když ji tak
spravuješ.
10. (65:11) Záhony její svlažuješ, brázdy její snižuješ, dešti ji
obměkčuješ, a zrostlinám jejím požehnání dáváš.
11. (65:12) Korunuješ rok dobrotivostí svou, a šlepěje tvé kropí
tučností;
12. (65:13) Skropují pastviště po pustinách, tak že i pahrbkové
plésáním přepasováni bývají.
13. (65:14) Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím,

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.