Bible kralická: Žalm 66

1. Přednímu z kantorů, píseň žalmu. Plésej Bohu všecka země.
2. Zpívejte žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.
3. Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé
lháti budou tobě nepřátelé tvoji.
4. Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati bude, žalmy zpívati
bude jménu tvému. Sélah.
5. Poďte a vizte skutky Boží, jak hrozný jest v správě při synech
lidských.
6. Obrátil moře v suchost, řeku přešli nohou po suše, tuť jsme se
veselili v něm.
7. Panuje v síle své nade vším světem, oči jeho spatřují národy,
zpurní nebudou míti zniku. Sélah.
8. Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho.
9. Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha
naše.
10. Nebo jsi nás zpruboval, ó Bože, přečistil jsi nás, tak jako
přečištěno bývá stříbro.
11. Uvedl jsi nás byl do leči, krutě jsi bedra naše ssoužil,
12. Vsadils člověka na hlavu naši, vešli jsme byli do ohně i do vody,
a však jsi nás vyvedl do rozvlažení.
13. A protož vejdu do domu tvého s zápalnými obětmi, a plniti tobě
budu sliby své,
14. Kteréž vyřkli rtové moji, a vynesla ústa má, když jsem byl v
ssoužení.
15. Zápaly tučných beranů obětovati budu tobě s kaděním, volů i kozlů
nastrojím tobě. Sélah.
16. Poďte, slyšte, a vypravovati budu, kteříž se koli bojíte Boha, co
jest učinil duši mé.
17. Ústy svými k němu jsem volal, a vyvyšoval jsem ho jazykem svým.
18. Bychť byl patřil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán.
19. Ale vyslyšelť Bůh, a pozoroval hlasu modlitby mé.
20. Požehnaný Bůh, kterýž neodstrčil modlitby mé, a milosrdenství
svého ode mne neodjal.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.