Bible kralická: Žalm 68

1. (68:1) Přednímu z kantorů, Davidův žalm k zpívání. (68:2) Povstane
Bůh, a rozprchnou se nepřátelé jeho, a utekou od tváři jeho ti, kteříž
ho mají v nenávisti.
2. (68:3) Jakož rozehnán bývá dým, tak je rozženeš; jakož se rozplývá
vosk před ohněm, tak bezbožní zahynou před tváří Boží.
3. (68:4) Spravedliví pak veselíce se, poskakovati budou před Bohem, a
plésati budou radostí.
4. (68:5) Prozpěvujte Bohu, žalmy zpívejte jménu jeho, vyrovnejte
cestu tomu, kterýž se vznáší na oblacích. Hospodin jest jméno jeho,
plésejtež před ním.
5. (68:6) Otec jest sirotků a ochránce vdov, Bůh v příbytku svatém
svém.
6. (68:7) Bůh samotné rozmnožuje v domy, vyvodí vězně z okovů, zpurní
pak bydliti musejí v zemi vyprahlé.
7. (68:8) Bože, když jsi předcházel lid svůj, když jsi kráčel po
poušti, Sélah,
8. (68:9) Země se třásla, též i nebesa rozplývala se před tváří Boží,
i ta hora Sinai před přítomností Boží, Boha Izraelského.
9. (68:10) Deštěm štědrosti hojné skropoval jsi, Bože, dědictví své, a
když zemdlívalo, ty jsi je zase očerstvoval.
10. (68:11) Zástupové tvoji přebývají v něm, kteréžs ty nastrojil
dobrotivostí svou pro chudého, ó Bože.
11. (68:12) Pán dal slovo své, i těch, kteréž potěšeně zvěstovaly,
zástup veliký, řkoucích:
12. (68:13) Králové s vojsky utíkali, utíkali, a doma hlídající dělily
kořisti.
13. (68:14) Ačkoli jste mezi kotly ležeti musili, však jste jako
holubice, mající křídla postříbřená, a brky z ryzího zlata.
14. (68:15) Když Všemohoucí rozptýlí krále v této zemi, zbělíš jako
sníh na hoře Salmon.
15. (68:16) Hoře veliké, hoře v Bázan, hoře pahrbkovaté, hoře v Bázan.
16. (68:17) Pročež vyskakujete, hory pahrbkovaté? Na tétoť hoře
zalíbilo se Bohu přebývati, jistě žeť na ní Hospodin na věky přebývati
bude.
17. (68:18) Vozů Božích jest dvadceti tisíců, mnoho tisíců andělů, Pán
pak mezi nimi jako na Sinai v svatyni přebývá.
18. (68:19) Vstoupil jsi na výsost, jaté jsi vedl vězně, vzal jsi dary
pro lidi. I nejzpurnější k přebývání s námi, Hospodine Bože,
přivozuješ.
19. (68:20) Požehnaný Pán, každého dne nás osýpá dary svými, Bůh silný
spasení našeho. Sélah.
20. (68:21) Onť jest Bůh silný náš, Bůh silný k hojnému spasení.
Hospodin Pán z smrti vyvodí.
21. (68:22) Raní zajisté Bůh hlavu nepřátel svých, a vrch hlavy
vlasatý chodícího v hříších svých.
22. (68:23) Řekltě Pán: Zaseť vyvedu své, jako z Bázan, zase vyvedu z
hlubokosti mořské.
23. (68:24) A protož noha tvá zbrocena bude ve krvi, i jazyk psů tvých
krví nepřátelskou.
24. (68:25) Spatřili slavné jití tvé, Bože, jití silného Boha mého a
krále mého v svatyni.
25. (68:26) Napřed šli zpěváci, z zadu hrající na nástroje hudebné, u
prostřed pak děvečky bubnující.
26. (68:27) V shromážděních dobrořečte Bohu Pánu, kteříž jste z národu
Izraelského.
27. (68:28) Tu ať jest Beniamin maličký, kterýž je opanoval, tu
knížata z Judy a houfové jejich, knížata z Zabulona, i knížata z
Neftalíma.
28. (68:29) Obdařil tě Bůh tvůj silou. Potvrdiž, Bože, což jsi mezi
námi vzdělal,
29. (68:30) Z chrámu svého nad Jeruzalémem, do něhož tobě přinášeti
budou králové dary.
30. (68:31) Zahub zástup kopidlníků, sebrání mocných vůdců i lidu
bujného, pyšně vykračující s kusy stříbra; rozptyl lidi žádostivé
válek.
31. (68:32) Přijdouť nejvzácnější z Egypta, Mouřenínská země rychle
vztáhne ruku svou k Bohu.
32. (68:33) Království země zpívejte Bohu, žalmy zpívejte Pánu, Sélah,
33. (68:34) Tomu, kterýž se vznáší nad nebem nebes starodávních; aj,
vydává hlas svůj, hlas přemocný.
34. (68:35) Dejte čest síly Bohu, jehož důstojnost nad Izraelem, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.